Batay Ouvriye Banner

19 jyen 2003


NOT KONSÈNAN RETRÈ BATAY OUVRIYE

NAN TWAZYÈM ASANBLE PÈP KARAYIB LA


Komite ekzekitif nasyonal Asanble Pèp Karayib (APC an franse) te envite nou vin patisipe nan òganizasyon twazyèm asanble yo a ki gen pou reyalize nan vil Okap nan dat 20-22 dawou 2003. Apre nou te gen yon patisipasyon soutni, kote nou te menm rantre nan de komisyon pou remanbre oswa bay travay ki te kòmanse a jarèt , jodi a, nou sètoblije rale kò nou. Etan done nou panse rankont entènasyonal sa a ta dwe gen yon sèten enpòtans pou avansman ak presizyon lit pèp ayisyen an, nou kwè li nesesè di piblikman rezon ki fè nou sòti.

Pou nou menm nan Batay Ouvriye, yon asanble konsa, Asanble Pèp Karayib, sitou si li pretann goumen kont yon seri mezi ki klèman kont enterè pèp Karayib yo,(kidonk ZLEA, Zòn Franch…), pa ka genyen nan mitan l klas ki ap kontribye aktivman nan esplwate epi dominen pèp yo, anpatikilye sa ki se de ajan konsyan k ap òganize esplwatasyon kapitalis la ansanm ak tout pwojè enperyalis yo vle mete sou pye jounen jodia nan tout Amerik la ak ZLEA a. Dokiman komite ekzekitif APC a ki te sèvi kòm envitasyon an, pou nou menm te trè klè sou kesyon sa yo. 3zyèm asanble a t ap gen pou reyalize sou baz pozisyon ki kont dominasyon kapitalis la onivo mondyal. Poutan, piti, piti, oryantasyon kolaborasyonis la vin ap devlope atravè sèten eleman nan ekip APC a e li menm rive dominan, kote komite ekzekitif nasyonal la vin ap ensiste pou envite “sektè prive” a vin patisipe nan « Asanble Pèp Karayib » la.

Sou yon lòt bò, pandan l ap fè devire kolaborasyonis sa yo, komite ekzekitif nasyonal APC a toujou kenbe de pawòl men wotè ki montre se de pozisyon estratejik ki pa koresponn a nivo APC a ye epitou ki ta mande yon inite minimòm preyalab ant òganizasyon k ap patisipe yo. Pou nou, se yon fonksyònman reyèlman demagojik ki an reyalite, la pou kache sa yo vle regle a ki se alyans yo ak boujwazi a.

Anfen, pou yo kapab fè vale oryantasyon kolaborasyonis demagojik sila a, yo sètoblije rive a yon fonksyònman antidemokratik total kapital kote desizyon fondamantal ki vrèman gen pou wè ak enterè pèp karayib yo pa rive pase e ratifye ankò nan asanble yo e se yon komite egzekitif pèsonn pa kontwole k ap mennen pratik yo.

Devan divès pozisyon devyasyonis k ap pran nan devlòpman pratik pou òganize twazyèm asanble APC a, nou vin wè sa te rive twò lwen e nou rale kò nou. Kidonk nòt sa a ap sèvi pou non sèlman rann piblik retrè Batay Ouvriye nan yon asanble nou te kontribye nan konstwi li, men tou pou denonse devyasyon danjere komite ekzekitif nasyonal la tonbe ladan an, nan pratik pou reyalizasyon 3zyèm Asanble Pèp Karayib la.

Pou BATAY OUVRIYE

Yannick ETIENNE

Pozisyon: