Batay Ouvriye Banner

POZISYON SOU APC POU POPILAYON NAN OKAP

Out 2003


POPILASYON NAN OKAP

Pandan nou tout ap travay nan izin, nan atelye, nan mache, nan kay, nan lari… gen yon evènman k ap fèt nan vil la menm. Se yon reyinyon ki òganize nan non pèp Karayib yo : Asanble Pèp Karayib (APC an franse). Men, èske nou menm popilasyon nan Okap, nou santi nou dirèkteman konsène pa reyinyon sa a, èske nou okouran trè byen sou sa k ap diskite, sa k ap regle nan reyinyon a, èske nou konnen, nan ka sa a, nou òganize pou voye delege nou nan reyinyon sila a ?

Ane pase, apati demann dòt kanmarad ki te deja ap patisipe nan prepare APC ane sa a, nou menm nan BATAY OUVRIYE, nou te al pote kole ak divès òganism/òganizasyon ki t ap prepare Asanble Pèp Karayibeyen (APC) a. Nou te fè sa paske kanmarad yo te montre klèman yo te kontakte nou pou nou vin gen yon kontribisyon ki pèmèt bay APC a yon oryantasyon ki ta ale nan enterè reyèl mas popilè yo, travayè yo, peyi domine yo. Se sou baz sa a e sou baz prensip depi nou gen pou nou sou yon teren lit apati enterè travayè esplwate yo n ap la, san ilizyon. Kidonk nou te reyini tout Sendika, Asosiyasyon ak Komite ki fè pati Entèsensikal Premye Me-Batay Ouvriye pou te diskite sou kesyon a e òganize reprezantasyon nou. Konsa, 6 delege nou te vin al patisipe. Gen dòt kanmarad ki te kanpe lwen e ki t ap mande kòman nou te fè ap kolabore ak sèten moun. N ap di klèman nou pa t ap kolabore, nou t ap lite!

Apre yon tan pratik kote nou eseye patisipe nan Komisyon, asanble e kote nou konbat divès oryantasyon opòtonis osnon kolaborasyonis, reyaksyonè e kote manèv aklè ou anbachal bloke tout avansman apati yon fonksyonman demokratik, nou te rale kò nou e di sa klèman pou tout moun. An brèf, nou ka di:

• Pat gen fonksyonman demokratik vre. [Lè sèten potanta wè apati Asanble a yo ka vin tonbe nan yon oryantasyon konsekan ki pa rantre nan santiman yo, yo mete nouvo komisyon sou pye apati anwo, ak moun yo gen kontwòl sou yo. Konsa, malgre gen gwo lit ki te mennen pou de oryantasyon konsekan e ki te kòmanse abouti, direksyon an eliminen deba an asanble yo e fè pozisyon yo pase san konsiltasyon ni apwobasyon laj]

• Yo te wè kolabore ak boujwa ayisyen ;

• Fè yon bagay ak apò gouvènman ;

• Fè yon bagay ki lye ak komemorasyon ofisyèl 2004 ;

• Fè yon bagay kote aspè fòmèl e fòlkloriko-kiltirèl yo t ap dominan e kote t ap gen gwo rezolisyon apre deba entelektyèl ;

• Yo te wè reyalizasyon nan gwo lotèl menm jan ak pratik klas dominan yo, gouvènman an.

Gen gwo lit ki mennen kont tou sa. Pozisyon yo bouskile nan asanble a. Men, gras a manèv nouvo komisyon an, tout pozisyon sa yo tounen pi fèm menm kant nan bouch yo di yo chanje. Nou swiv pandan kèk semenn. Nou swiv pratik konkrèt kote yo eseye reyalize aktivite ak apò boujwa Okap yo. Fas a enposibilite yon lit sou teren sa a, nou rale kò nou. E nou montre klè nou pap patisipe nan pratik opòtinis, kolaborasyonis sa yo. Nou pap patisipe nan pratik demagojik yo. Wi se demagoji, lè se pratik ak boujwa k ap fèt e an menm tan y ap glise nan dokiman yo, yo " anti-kapitalis"!

Malgre tou, nou panse yon pratik ki pèmèt poze pwoblèm mas popilè yo nan Karayib la nan kontèks mondyalizasyon an enpòtan anpil. Men se ki moun k ap poze li? Nan non ki moun? Nan ki oryantasyon ? Nan ki liy? Pou nou, sa k ap fèt la pa yon asanble pèp Karayib. Nou ka annik gade konpozisyon prezans ayisyen yo. Non sèlman mas popilè yo pa okouran lajman, men pa gen òganizasyon travayè reyèlman k ap pote pwa yo apati enterè travayè yo menm. Se nan non yo sèten moun ap pale. Menm jan an tou, pa gen okenn ensèsyon aktivite a nan lit popilè yo, lit travayè yo dirèkteman e a diferan nivo. Yo pa t gen okenn anvi ni entansyon travay nan sans sa a. Okontrè, yo sabote oryantasyon sa a konplètman.

Kontni aktivite a rete nan lojik tout aktivite òganizasyon tiboujwa yo abitye òganize kit se ann Ayiti, kit se onivo entènasyonal. Pèspektiv yo pa klè. Lè yo eseye presize yo, yo tonbe nan demagoji : nan konkirans ak lòt “kontra sosyal” boujwa yo ap pale de li a, yo menm tou yo di asanble a se “pou debouche sou yon lòt peyi” e nan kad foli Bwa Kayiman yo a, yo menm rive pale de ‘soulèvman’!… Pandan yo nan kole moustach ak pami pi gwo reyaksyonè nan peyi a!

Onivo entènasyonal tou, pwoblèm yo pa diferan. Se toujou, de fason dominan, de òganizasyon boujwa k ap pale pou mas. Nou pa dwe bliye, nan kad fayit tiboujwazi a, se chema sa a ki mennen nou a katastwòf lavalas la.

Nou menm, nan BATAY OUVRIYE, nou kwè fòk gen solidarite ant pèp karayib yo e fòk lit nou kowòdone kòmsadwa. Men, pou nou menm, solidarite sa a e kòdinasyon sa a dwe konstwi nan lit Pèp yo menm, apati anba. Met sou sa, nou dwe konstwi li apati enterè travayè yo e nan kad enterè travayè yo a kou, mwayen e lon tèm : se yo k ap pote peyi a sou do yo, se yo ki se sèl fòs ki reprezante lavni tout bonvre. E, nan sa, klas ouvriyè a dwe jwe wòl istorik li kòmsadwa.

VIV LIT MAS POPILÈ KARAYIB LA

AK TRAVAYÈ YO KÒM POTO MITAN, ANBA DIREKSYON KLAS OUVRIYÈ A!

18 out 2003

Pozisyon: