Batay Ouvriye Banner

Out 2002

SOLIDARITE AK LIT INIVÈSITÈ YO ANFAS TANTATIV GOUVÈNMAN AN POU LI TABLI YON KONTWÒL DIKTATORYAL SOU INIVÈSITE A

Nan lit demokatik ki devlope depi 1986 yo, youn nan aki yo, pami sèten lòt, se destabilize fòs demokratik yo te rive destabilize kontwòl ak dominasyon inivèsite a leta ak gouvènman an t ap ekzèse san rezèv depi 1961. Tandans lan se te lite pou otonomi reyèl inivèsite a. Men lavi montre aklè otonomi sa pa ka devlope anndan yon bokal fèmen. Li fè pati devlòpman lit demokratik yo globalman. Pou yo reyalize li tout bon, fòk gen devlòpman lit demokratik popilè yo. Men tou pou yo reyalize li, fòk gen yon batay pèmanan anndan inivèsite a, batay ki mande pati de enterè pèp la, patikilyèman travayè yo, batay ki mande yon konsepsyon klè pou yon nouvo inivèsite. Anivo sa a, lavi montre te toujou gen gwo limit. Sa valab kit se kay etidyan yo ki annik ap fè yon tan nan inivèsite a; kit se kay pwofesè yo, menm lè yo fè plis tan nan inivèsite a. Kontradiksyon sosyete a travèse yo e yo pote ak yo menm limit jeneral yo. Konsa menm lè yo te “pwogresis”, lè yo vin gen responsablite, travay yo fè a rete trè limite. Yo pa kontribye ni nan konsolide lespri batay moman an mande a, ni nan pote lòt konsepsyon.

Malgre tou nan inivèsite a, fòs pozitiv yo rive mennen batay kont fòs fè nwa yo. Anvan se te kont fòs makout yo. Kounyè a se kont fòs Lavalas yo ki pran larelèv makout yo pou kanpe anfas tandans pou devlope otonomi a. BATAY OUVRIYE denonse tantativ Lavalas pou li eseye pran inivèsite a e mete l anba zesèl li. Batay Ouvriye di klèman tantativ sa a rantre nan kad efò pou kraze tout tandans demokratik reyèlman popilè e konsolide yon nouvo ekip rapas, vòlè, boujwa, biwokrat nan tèt leta a ki, menm jan ak ansyen yo, pa ka asepte okenn pratik demokratik. Batay Ouvriye apiye lit tout fòs demokratik ki kanpe anfas tantativ sa a e anfas nouvo fòs fè nwa reyaksyonè yo.

N ap raple: an 1961, gouvènman Divalye a te reyalize represyon kont mouvman etidyan an e kreye inivèsite leta makout la. An1963, li fonse sou mouvman ouvriye a e kraze sendika yo. 1965-69, li frappe dòt fòs pwogresis. Jounen jodi a, Lavalas kwè li ka rekòmanse menm pratik yo. L ap frappe sou mouvman ouvriye a. Kay Bekè sou wout ayewopò, nou fèk gen premye entèvansyon Cimo, pou bat ouvriye nan kad yon konfli travay. 27 me nou te gen atak kont travayè Gwasimal yo, kote yon gwoup atoufè avèk kasèk asèk nan tèt yo, osèvis boujwa ak grandon nan zòn lan, rache 2 travayè ak kout manchèt e yo arete plizyè lòt. Jouk kounyè a, atoufè yo ap benyen nan enpinite. Pandan travayè òganize Gwasimal yo nan prizon ilegalman depi 2 mwa edmi.

Paralèlman, laprès pran gwo frap e kontinye ap pran gwo frap. Kounyè a, yo sòti pou yo bay inivèsite a yon gwo kou. Nou dwe klè Kan Pèp la devan yon gwo defi a yon moman kote pourisman Lavalas la se yon faktè ki ka pote konfizyon si tèt nou pa klè (Amyo Meteye). Li nesesè vanse nan mobilizasyon apati enterè reyèl Kan Pèp la. Se nan kad lit sa yo n ap konstwi inite Kan Pèp la apati leson nou aprann de fayit pratik 1986-98 yo.

Jodi a, sektè inivèsitè a leve kanpe. Batay Ouvriye apiye li nèt ale. Fòk li kontinye ak bon jan oryantasyon. Ak apyi dives sektè, ouvriye yo, travayè yo, nan batay anfas laterè-represyon rejim Lavalas la. 2 lit sa yo dwe fè youn san melanj. Batay Ouvriye ap soutni tout lòt inisyativ inivèsitè yo ap pran pandan l ap vanse nan lit travayè yo. Batay Ouvriye envite tout pwogresis, tout moun ki wè pou lit demokratik popilè yo vanse pou patisipe nan tout manifestasyon k ap fèt pa kan pwogresis la nan inivèsite a. E, nan kad global lit yo dwe genyen, n ap envite nou tou, pi presizeman deja, nan yon pikèt k ap fèt lendi 19 out 2002 a 10 zè nan maten devan ministè lajistis pou kontinye mande liberasyon travayè Gwasimal yo.

ANN FÈ LIT DEMOKRATIK POPILÈ YO FÈ YON SÈL AK YON ORYANTASYON GLOBAL KÒRÈK!

VIV LIT INIVÈSITÈ YO POU YON INIVÈSITE OTONÒM! VIV LIT KAN PÈP LA!

Pozisyon: