Batay Ouvriye Banner

SOU RELASYON AYITI / REPIBLIK DOMINIKEN

Pwendvi Batay Ouvriye nan kòlòk Nò - Sid, Neyiba, 17 - 19 novanm 2000


Relasyon Ayiti ak Repiblik Dominiken poze déjà nan anpil rankont, deba ak kòlòk pwogresis. Men se toujou sou ang 'peyi', 'leta'. E, pi fò souvan, yo toujou gade inikman reskonsabilite leta dominiken nan mati emigran ayisyen yo ap pase. Vreman vre, leta dominiken jwe yon gwo wòl nan represyon ki tonbe sou emigran ayisyen yo, men tou sa se konsekans yon politik, se ekspresyon, brital anpil se vre, men ekspresyon yon travay ki ap fèt pou defann de ENTERÈ byen spesifik. E enterè sila yo TOU LE 2 BÒ FWONTYÈ A. Kidonk, pou konprann mekanis yo aplike yo, fòk nou dabò byen idantifye enterè sila yo e pouki se mekanis sa yo menm yo aplike. An menm tan tou, fòk nou chache pwoblèm la nan rasin li.

Pi fò, pou pa di prèske tout emigran ayisyen yo, se travayè, moun ki fin pèdi prèske tout mwayen pou yo pwodyi yo menm e ki rive gen YON GRENN POSIBILITE nan lavi, se VANN FÒS TRAVAY yo. La pou la, nou kapab wè se an Ayiti travayè sila yo jwenn premye pwoblèm yo: ki jan yo fè pèdi tout mwayen pou yo te pwodyi a? Jan nou konnen trè byen, se nan deposesyon (premye gwo vag deposesyon an se te sou okipasyon ameriken 1915 la), se nan vòlè grandon yo ap vòlè tè ti peyizan san rete, dominen yo, esplwate yo, se nan kout ponya, se nan kad yon kòd riral ak yon lajistis de klas ki la pou kraze travayè, se anba gwo represyon ... tout milye riral la deplizanpli ap dekonpoze. Kidonk, vreman vre, premye reskonsab sitiyasyon emigran ayisyen yo se sistèm akayik grandon/demwatye a k ap fin depafini ak ti peyizanri a e ke tout gouvènman, jouk kounye a, TOUJOU APIYE.

Gouvènman ayisyen yo toujou apiye destriksyon milye riral la pou plizyè rezon: premye a se pou grandon yo, ke yo reprezante tou, kapab jwenn lavi tou sèl nan esplwate ak vòlè travayè yo jouk nan san; dezyèm la, se pou kapitalis lavil yo kapab twouve, gras a emigrasyon a, yon mendèv pou faktori yo; twazyèm la se paske mendèv sila a dwe anpil dekwa pou salè yo kapab pi ba posib; katriyèm la se pou fòs travay ki anplis la toujou a kapab ale nan de lòt sant kapitalis, toujou pou sèvi kapital la e pis lòt sant sila yo fò, se pis mendèv la ap gen tandans deplase ale la; e senkyèm la, se pou gouvènman ayisyen an kapab pwofite de mouvman sa a nan fè benefis sou deplasman sila yo (kontra ant leta yo sou lavant fòs travay ayisyen an).

Men, pouki lò yo rive nan lòt sant kapitalis yo (an Repiblik Dominiken patikilyèman), pwosesis la vin fèt ak tout vyolans sa a? Se paske kapitalis yo NESESÈMAN BEZWEN TRAVAYÈ YO ILEGAL pou yo kapab dominen yo piplis e, konsa, ESPLWATE yo piplis. Ak presyon toutan (depòtasyon, depòtasyon vyolan, menas depòtasyon toutan, masak), ak presyon pèmanan sa a tout kote, toutan, SALÈ a kapab rete TRÈ BA e KONDISYON TRAVAY yo toujou koute kapitalis sa yo yon MINIMÒM. Vreman vre, se ak travayè yo redyi prèske an ESKLAVAJ sistèm la pi alèz e pi byen fonksyone. Men, sou yon lòt bò tou, sitiyasyon travayè yo an Repiblik Dominiken SÈVI KAPITALIS AYISYEN yo tou, etan done represyon jeneral la aji sou salè yo an Ayiti tou: si travayè yo te touche bokou mye an Repiblik Dominiken, yo prèske patap rete an Ayiti menm oswa, an menm tan, yo t ap egzije touche piplis nan peyi yo. Se mendèv ayisyen an, AN JENERAL, ki dwe yon machandiz a trè bon mache e, nan kad lojik sa a pwòp yo menm kreye e antreteni, tou dabò kapitalis tou le 2 peyi yo, ansanm ak leta ki reprezante yo, ANTANN YO PAFÈTMAN (apa de twa similak pwotestasyon oswa rektifikasyon), e, dezyèmman, TOUT MWAYEN BON.

Se nan kad nesesite esplwatasyon maksimòm sa a, nou vin jwenn tou NESESITE YON DOMINASYON JENERAL E, LI MENM TOU, le plis posib, MAKSIMÒM. Ki di: dominasyon kiltirèl, dominasyon fanm, destriksyon fanmi, dominasyon ti moun, jouk pa menm aksepte aplike lalwa dominiken an pou ti moun ki fèt poutan sou teritwa a, e ki ta dwe kapab jwi benefis omwen sitwayennte a. TOUT DOMINASYON SILA YO GEN RASIN YO NAN miz sou pye ESPLWATASYON MAKSIMÒM nou fèk sot ap etidye a.

Sou yon lòt bò, apati ekilib to pwofi global la, dominasyon travayè ayisyen an sèvi tou pou BESE SALÈ TRAVAYÈ DOMINIKEN an an menm tan. Se nan kad dominasyon sou travayè yo AN JENERAL sa a, kapitalis dominiken yo kapab esplwate travayè dominiken yo piplis toujou. Pou sa, gouvènman dominiken yo, anplis reprime tou ak fraka travayè dominiken yo dirèkteman, gen yon pratik DIVIZE TRAVAYÈ dominiken ak travayè ayisyen yo, ak de pwopagann ouvètman rasis lò se gouvènman pi reyaksyonè yo ki opouvwa (tankou sila Balagè a) oubyen ak de analiz kote y ap fè kwè se anvayi Ayisyen ap anvayi, oswa ke Ayiti se yon peyi 'aryere' kominote entènasyonal la ta dwe vin debloke (tankou nou vin tande dènyèman ak gouvènman Fènandès la e ke sila Mehiya a reprann kare bare).

Nan sitiyasyon global sa a ki, jan nou wè trè byen, gen rasin li, baz fondamantal li, nan esplwatasyon kapitalis la, tout lit pwogresis ANFAS YON BLÒK. Nan BATAY OUVRIYE, nou panse tout lit ki ap mennen pou denonse e chache depase sitiyasyon ekstrèm sa a bon, paske tout lit ki ap mennen kont reyaksyonè TOUJOU BON. Men nou panse gen plizyè lòt pwen enpòtan tou ki dwe klè:

• premyèman, reyaksyonè / pwogresis, se de konsèp ki DINAMIK: pis yon sitiyasyon ap evolye, pis yon analiz ap klarifye, se pis pwogresis yo dwe vanse e pran de pozisyon pi avanse, paske reyaksyonè yo ap radikalize yo yo menm tou. Se antagonism la k ap evolye. Lè sa a, si pwogresis yo rete sou menm pozisyon yo, si lit yo toujou rete menm, an reyalite, y ap fè bak e pratik yo ap de mwen an mwen jis, de mwen an mwen efikas. Egal, e strikteman palan: yo pap pwogresis ankò.

• jounen jodi sitiyasyon an mande nou atake pwoblèm la nan rasin li paske sitiyasyon an li menm klarifye piplis. Jounen jodi, fòk nou klè se anfas de kapitalis ki ap antann yo deplizanplis nou ye, k ap antann yo pou esplwate travayè tou 2 peyi yo tèt kale e ki dispoze apiye de mekanis sanginè leta yo ap aplike, de kapitalis k ap siyen akò sou akò ant yo menm, ak de gouvènmam ki ap apiye yo san pou san.

• sitiyasyon travayè ayisyen yo an Repiblik Dominiken se sitiyasyon travayè an jeneral e tout lit (kiltirèl, sou kesyon fanm, sou kesyon ti moun, elatriye…) ki yon mannyè konbatif ap chache fè fas a dominasyon esplwatè yo, dwe klèman poze kad global kote li enkli a.

• tout lit ponktyèl k ap mennen dwe kidonk atikile e santralize otou lit travayè yo, depi nan destriktirasyon milye kote yo soti yo (peyizanri a), jouk rive nan atwosite reyaksyonè yo ap fè travayè ayisyen yo sibi an Repiblik Dominiken, an tan ke OUVRIYE.

• lit sila yo dwe klèman dirije kont esplwatè tou 2 peyi yo ansanm ak tou 2 leta reyaksyonè k ap òkestre yo.

ABA TOUT REYAKSYONÈ TOUT PLIM TOUT PLIMAY!

VIV LIT PWOGRESIS YO AK TRAVAYÈ YO KÒM POTO MITAN!

Pozisyon: