Batay Ouvriye Banner
2 janvye 2006

2005, yon lane ki fini nan represyon-laterè pou mas popilè yo!

Nan fen ane 2005 lan, patikilyèman nan 2 dènye semèn yo, pandan politisyen kontinye ap bat kò yo nan yon pwosesis elektoral ki pa wè klè devan li, pandan, kit se atravè pwosesis elektoral la, kit se nan divès konpòtman nan lavi peyi a, enperyalis yo ap montre pi klè kouman pye yo sou kou nou, represyon ak laterè ap kontinye pi rèd. Laterè ak represyon sa a ki la depi plizyè semenn, te atenn yon wo degre depi nan atak brital ki te fèt nan Pele, nan mwa novanm la, kote kay yon pakèt moun te anba mitrayèz. Jounen jodi a, l ap kontinye pi rèd e ak plis fòs nan peyi a, patikilyèman nan Pòtoprens.

Yon zòn ki sibi anpil se Site Soley, sitou Dwouya. Moun nan mas popilè yo ki reziyen yo rete nan zòn sa yo pran pou yo pa chape. Se fèmen yo fèmen yo nan yon eto. Sou yon bò, gang ame kontinye ekzèse laterè a sou yo. Laprès, ata televizyon fè gwo bri sou sa, nan lespri denonse gang sa yo, pou atenn objektif politik yo. Se sèten nou dwe denonse yo, men nou dwe wè koneksyon politik yo tou, nou dwe konnen vre kòmanditè yo, nou dwe konprann nati yo nan kad pourisman peyi a ap vin piplis ladan l chak jou a.

Nou menm nan Batay Ouvriye, n ap denonse yo nan kontèks sa a e, pou nou menm, an final, se mas yo ki nan kanno. Se vre, gen ogmantasyon kidnapin yo tou ki rantre nan kad menm pourisman an. N ap denonse yo tou. Kalite pratik sa yo ap anfouraye nou piplis. Karaktè ‘devwaye’ vyolans lan gen konsekans li : gangstè yo ap demiltipliye piplis nan peyi a. Sa gen yon gwo efè nan kreye klima laterè ki blayi a. Fòk nou denonse tou sa. E fòk tou sa rezoud ! Nou dwe sonje se pa lavalas ki te vin ak premye gang nan zòn sa yo. Mez te vin ak pa li depi lontan deja, nan yon oryantasyon anti-sendikal pou rezoud pwoblèm li ak ouvriye Hasco yo e gen yon meyè kontwòl zòn lan, kidonk pou li ak pou tout kalite trafik ki t ap opere nan waf li a. Menm jan an, Boulos te gen pa li tou, pou chache kontwole zòn lan e tabli meyè kondisyon pou fè esperyans li yo sou mas popilè yo. Yo vle fè kwè bagay yo koumanse lòt jou a men rasin yo fon e sa pou nou konprann klè, se ke rasin sa yo toujou plonje nan mitan klas dominant yo, kit se boujwa "tradisyonèl", kit se boujwa biwokrat lavalasyen yo.

Jounen jodi a, apre lanmò yon polisye ak yon sòlda Loni, fòs okipasyon yo deklannche yon pi gwo laterè nan zòn Site Solèy ak Dwouya. Yo montre yo gen difikilte pasifye zòn sa yo men chèf yo, anpatikilye enperyalism meriken an, mande yo entèvni. E sèl fòm yo ka itilize se LATERÈ. Pandan gang yo t ap bwè kòb yo, fete nwèl, sòlda Loni yo frape fò sou zòn lan. E yo frape alagouj, kidonk sou popilasyon an, sou mas popilè yo. Yo frape plizyè jou youn dèyè lòt, menm si se pa ak menm fòs la. E yo fonksyone ak endikatè prezan, ak kagoul sou tèt yo, ki vini pou bay kout dwèt dirèk, sa ki ranfòse laterè a. 25 desanm, se te pi wo degre. Plen moun blese, yo tire sou kay moun, sou legliz e menm gen kochon ki te nan lari ki pran bal opliryèl. Bal al blese moun jouk Site Brison ! Zak sa yo non sèlman montre enpyisans Loni, enkapasite l pou mennen de operasyon vreman sible, men yo montre mepri l tou pou popilasyon an.

Sa ki grav la tou, se jan laprès pa di yon mo sou zak fòs Loni yo. Si youn youn pale de yo, se rapid, an pasan. Sa montre kòman laprès fonksyone anfas okipasyon an, ki jan li akomode l. Nou menm nan Batay Ouvriye, n ap denonse kalite zak laterè sa yo ak tout fòs nou e nou denonse an menm tan prezans fòs Loni yo sou teren an, nan peyi a. ABA LATERÈ SOU MAS POPILÈ YO! ABA OKIPASYON! Se 2 bagay ki mache men nan men. N ap redi : yon sèl solisyon, se MAS yo ki pou pran lavi yo an men. Se òganizasyon nan zòn popilè yo ak travayè kòm potomitan ki pou rive about ak gang yo. An menm tan, fòk gen batay kont okipasyon an, prezans fòs etranjè yo, sou baz enterè travayè yo, sèl fòs alye ak rès kan pèp la ki ka mennen BATAY sa a. BATAY la pa piti. Chemen an ka parèt long e difisil. Men pa gen lòt.

ABA REPRESYON-LATERÈ SOU MAS POPILÈ YO SITOU NAN SITE SOLÈY AK DWOUYA! VIV LIT MAS POPILÈ YO! VIV LIT TRAVAYÈ YO!

Pozisyon: