Batay Ouvriye Banner

LÈT POU TOUT PATISIPAN KI TE NAN RANKONT GWATEMALA A

12 Nov 2005

N ap salye tout moun ak respè, pandan n ap ekri nou pou di nou kouman nou te kontan wè travayè, ouvriye tout yon zòn nan lemonn (zòn Karayib la), nou menm ki soufri tout lesplwatasyon, dominasyon ak imilyasyon nou konnen an, reyini pou diskit antre nou sou koze pa nou, ansanm ak kèk zanmi ki dispoze ede nou soti nan lanfè nou twouve nou a. Nan sans sa a, n ap remèsye manm Sant Solidarite a pou opòtinite sa a yo mete sou pye a. Men nou pap manke di satisfaksyon nou ankò yon fwa dèske nou wè ouvriye, tèt ansanm, k ap diskit e koze pa nou, koze fondamantal nou tankou lakesyon “tekstil” la e kouman, nan kad endistri sa a, fasilite laboujwazi a genyen pou deplase, delokalize kapital li, kouman sa afekte lit nou e ki sa n ap fè fas a sa. Se de kesyon ki enpòtan anpil nan “globalizasyon” n ap viv la ki plase klas nou a, san n pa t planifye l, nan mitan pwoblematik la.

Se sa k fè m ap tounen ensiste pou di pwòp lit pa nou, ak mekanism pwòp pa nou, òganizasyon ototnòm pwòp pa nou nan objektif mobilizasyon konbatif e an mas nou, se kle vre viktwa nou. M di “vre” viktwa, paske, jan nou tout konnen ( e sa k pa konnen ap rann yo kont de sa touswit), sendika, kontra travay kolektif pa egal laviktwa tout jan ni menm lavi miyò e ankò mwens fòs tout bon menm si yo ka e yo se de zouti pou vanse. Tèks “Sou Sendika” m remèt nou a pale sou pwen sa yo. Ouvriye ayisyen nan Batay Ouvriye yo espere twouve kòmantè nou pou yon meyè rapwochman, serye, nesesè, nan objektif yon konpreyansyon komen pi avanse. Lit nou ansanm ak kapasite mobilizasyon nou se pa sèl yon kle pou “kanpay” n ap mete sou pye a men, an menm tan e sitou, pou aplikasyon konkrè revandikasyon n ap ka rache nan negosiyasyon.

3 zanmi Gwatemala nou yo ki te vini diskite ansanm avèk nou sou eksperyans lit yo jou ki te 5 novanm la, manyen pwen sa yo an pwofondè. Vreman vre, pou nou menm travayè, jounen jodi a, lesansyèl, sou yon bò, se mobilizasyon nou, antanke fòs e akimilasyon fòs pou yon sendikalism solid, konsekan. Sou yon lòt bò, se ouvèti klas ouvriyè a nan tout lòt lit popilè yo, enplikasyon direksyon l la e konstriksyon estrikstire Kan Pèp la ki pou reyalize nan lit sa a menm. Se konsa e konsa sèl n ap ka gen fòs nesesè a pou reyalize “bon kalitatif” ki pou pèmèt nou soti nan sitiyasyon dominasyon ekstrèm n ap viv la. Nan kad konstriksyon sa a, konsyans politik la fondamantal.

Se nan sans sa a m pa ka rete san m pa tounen deklare “kanpay” la, jan yo pwopoze pou l fèt la e jan gèn lè nou fin dakò pou l fèt la, pa ba nou pyès jwen pou nou rive devlope pwòp reyalite pa nou. Li la, men, pitiman. Jan deba yo fèt la, se piplis yon kesyon “ankèt sou mak yo” ak “rankont nan kay”. Revandikasyon pa nou, antanke ouvriye, antanke pèp, lit pa nou yo nan faktori tankou nan katye, pa prezan! Prensipal karakteristik fòs nou ki se mobilizasyon an mas sou teren lit nou, plase sou kote. Se pa sipriz si, lè sa a, konesans milye pa nou an, milye ouvriye a, gen yon plas tou piti. E se konsa tou, negosiyasyon yo pran fòm “dyalòg sosyal”, tank pou yo ta yon afwontman kare bare fas a lenmi a, yon lòt fòm batay la pran nan moman an, karakteristik fondamantal lit klas konsyan nou a.

Jan oryantasyon sa a gade bagay yo lese nou wè 2 bagay: premye a se lefèt pratik biwokratik yo pral gen yon gwo pwa nan “kanpay” la; dezyèm la se lefèt fòm sa a pap janm pèmèt nou akimile fòs vre, antanke klas, ni nan yon sans laj ni nan yon sans konsantre e solid, egal: ni nan yon nivo kantitatif, ni nan youn kalitatif. N ap toujou depann de refleksyon, taktik, estrateji ak mekanism moun apyi yo.

Lit kont mak yo sèvi. E, pafwa, anpil. Jan zanmi jou swa 5 novanm la yo te eksplike nou klèman, se pwa lit klas ouvriyè amerikenn la k ap fè santi yo nan entèvansyon sa yo. Nou menm nan Batay Ouvriye nou ka sètifye enpòtans presyon sa yo men nou kapab trè klèman demontre devyasyon yo ka pote lè nou kalikile yo tankou n ap fè kounye a.

Nan sans pa nou, nou kapab konsidere listwa mouvman ouvriye a, se yon lit long, difisil, klas ouvriyè a mennen presizeman pou otodetèminasyon l. Nan kad lit sa a, gen yon liy ki vle fè nou kwè “reyisit mak yo” ka mache kole ansanm ak satisfaksyon revandikasyon nou yo. Pandan nou konnen trè byen “reyisit mak yo” se “benefis” yo anvan tou li konsène, egal: toujou piplis lesplwatasyon (entansite travay, travay siplemantè...) piplis dominasyon, represyon, imilyasyon... sou nou.

Liy sa a, sèl sa l ap pote pou nou, se feblès. Nou konnen trè byen tout konfli serye pa soti vre nan lefèt pa gen kominikasyon oswa nan mank volonte pou chita negosye. Tout konfli serye soti nan lefèt klè enterè kapitalis ak sila ouvriye totalman antagonik! Ki vle di: pou nou kapab rive rezoud menm yon minimòm nan enterè nou, non sèlman “bon kalitatif” la nesesè, obligatwa, men, pou sa tou, fòk nou ka rive akimile fòs yon mannyè otonòm. Fòs pwòp klas ouvriyè a, fòs kan pèp la.

Rezistans klas ouvriyè a ansanm ak evolisyon lit entènasyonal yo ka mennen endistri tekstil la pèdi nan kokennchenn benefis l ap fè jounen jodi a. Lè sa a, malgre tou, nesesite benefis la ap toujou la. Ki fè, nan sitiyasyon sa a, boujwa yo ap vin deplizanpli rapas men sitou deplizanpli kriminèl. Nou pap ka chape anba devlopman ekstrèm kontradiksyon sa a. E lè moman eksplozif sa a ap rive devan nou (si sa poko fèt!), yon mouvman ouvriye debil, ki rann tèt li nan delegasyon ki pral negosye nan non li oswa ki depann de pratik apyi, pap fouti fè fas a tansyon k ap parèt devan l la. Lè sa a, l ap fatal pou nou!

N espere tout moun ap pran konsyans gravite sitiyasyon an, sa k ap tann nou demen petèt e ki jan pwen nou pote yo fondamantal, toujou nan enterè reyèl travayè yo ansanm ak tout pèp k ap soufri yo.

Solidarite

Batay Ouvriye

*** Kontinye li rapò nou te fè pa rapò a rankont sa a.

Pozisyon: