Batay Ouvriye Banner

RANKONT GUATEMALA 3-7 NOVANM 2005 ANT ÒGANIZASYON OUVRIYÈ E GWOUP APYI A LIT KLAS LA

Novanm 2005

Pwodiksyon tèkstil la, se youn nan branch kapitalism la ki pi globalize jounen jodi a. Vreman vre, nan enkapasite li pou enfòmatize oswa menm mekanize tèt li seryèzman, branch endistri sa a blije tout tan ap chache mendèv pi bon mache a pou rete nan to pwofi mwayen jeneral la. Nan kad sa a, delokalizasyon an, se faktori ki chita (ou te chita) nan peyi Etazini li afekte an premye. Devan sitiyasyon sa a, divès reskonsab ouvriye, reskonsab politik oswa menm relijye, blije non sèlman poze pwoblèm la aklè e pou sa li ye a, men, tou, deplase tèt yo al nan peyi domine yo pou soutni lit ouvriye yo la, dekwa pou chache atenn yon ekilib mwen mal, pou se pa pwòp yo menm k ap sibi delokalizasyon an jan y ap sibi l jounen jodi a.

Se konsa, pami dòt, nou jwenn apyi konkrè Sant Solidarite AFL-CIO sou teren lit la menm, kote, ansanm ak de fasilite finansye, yo bay de apyi militan tou nan fè presyon sou mak yo (“brands”) oswa diferan sous finans yo (Bank Mondyal an patikilye) e, konsa, yo pòte pwa yo nan batay la. Pratik sa a, Sant Solidarite genyen l nan lemonn antye, tout kote izin soutretans tèkstil yo tabli nan lojik nou pale a.

Pou pèmèt òganize lit la pi byen, nan debi mwa novanm la (soti 3 rive 7), Sant Solidarite AFL-CIO a fasilite yon rankont rejyonal Gwatemala ant diferan òganizasyon ouvriyè ansanm ak apyi pou lit klas la, nan bi mete sou pye yon kowòdinasyon pou atake pwoblèm jeneral e komen an pi byen. Se nan kad sa a, Batay Ouvriye te envite patisipe.

Nan mwa ki sot pase yo, pandan nou rekonèt prezans konkrèt militan Sant Solidarite a nan lit ouvriye yo e pwa prezans sa a ka pote, nou te ap lonje dwèt sou de kokennchenn diferans nou gen ak yo, non sèlman sou nati yo antanke yon biwo AFL-CIO a ki gen yon bilan negatif lou anpil nan kad lit klas ouvriyè amerikenn la menm, non sèlman sou wòl reyaksyonè Sant la jwe ann Amerik Latin patikilyèman Venezyela dènyèman, men tou, pi pre nou menm, sou liy totalman biwokratik yo pote nan pratik la.

Nan tèks “Sou Sendika” nou te sikile nan yon rankont ant ouvriye SOKOWA ak sila FM1 Repiblik Dominikenn, nou te deja pote kritik aklè sou aspè negatif liy biwokrat sa a ak efè nefas li sou lit klas ouvriyè a. Menm jan an tou, nan divès lòt dokiman, nou te denonse wòl reyaksyonè ki te parèt nan pratik yo nan Amerik Latin la, pandan nou toujou fikse pozisyon nou klèman sou “solidarite” yo t ap pote a e ki jan nou asepte l, menm jan ak yon bann lòt, nan kad otonomi politik total kapital nou antanke aks prensipal relasyon an. Kidonk: nou te wè ale nan rankont Gwatemala a, non sèlman pou enpòtans li an li menm e, nan lit, chache fè pase liy pa nou a sou mobilizasyon ak akimilasyon fòs klas ouvriyè a ; non sèlman paske, la, nou t ap rankontre de ouvriye an lit ki soti nan diferan peyi e ki anfas menm kòmanditè kapitalis yo avèk nou (« mak » yo e, pafwa, jouk endistriyèl yo) ; men, jisteman, pou tou pote tout pwen deba a la tou, ouvètman e klèman. Nan sans sa a, nou pwodyi yon “Mesaj...”, pou asanble a menm n ap ka rejwenn nan totalite l nan Anèks 1 a.Nan pami patisipan yo, nou apiye sou “Mesaj...” nou a pou montre, an lagan, kouman melanj òganizasyon klas ouvriyè a ansanm ak sila apyi yo pa kòrèk. Pou nou menm, sitiyasyon sa a fè pati yon liy e natirèlman se menm liy sa a k ap chache pote rankont ak mak yo kòm eleman prensipal sa ki t ap regle a. Prensipal, jisteman paske se wòl òganizasyon solidarite yo sa. Kidonk : nan etap sa a, liy sa a soti pou mete òganizasyon ouvriye yo alatrèn, kote enfòmasyon pou lit klas la menm, apati izin ki nan batay yo, rete piti dèyè manman (Anèks 2). Pou nou, yon apwòch konsa kase ren lit klas ouvriyè a e li febli òganizasyon l yo serye. Nou klarifye pozisyon sa a piplis toujou nan yon ranmase kont-randi nou fè e voye bay tout moun ki te prezan yo (Anèks 3).

Men : malgre tout entèvansyon nou pou denonse apwòch sa a ki montre danje li pou lit klas ouvriyè e sila kan pèp la globalman, ajennda Sant Solidarite a toujou rete menm. Pyès rektifikasyon pa janm fèt, pwen nou pote yo pa pran an konsiderasyon vre. Tou sa, malgre pwen nou yo an jeneral te jwenn akò ak sipò ouvriye ki te prezan yo. Konsa tou, sèten manm Sant Solidarite a te renka pou difize mesaj nou a. Answit, menm si li te jwenn apyi demokratik dòt manm Sant la ki te rive distribye l, li pa rive diskite vre paske lòt manm Sant Solidarite yo te poze « se pa meyè lye pou vin diskite sou kesyon AFL-CIO oswa wòl li ann Amerik Latin » etc. Malgre nou pat dakò e nou te montre, okontrè, se de pwen kapital ki dwe diskite devan tout ouvriye an lit yo la a, “Mesaj...” la pa rive diskite.

Chire pit fondamantal sa a sou liy la mennen nou wè pi klè tou tout pwoblèm fòm “kanpay” Sant la t ap pwopoze a menm, paske, jan nou di l pi wo a, ofansiv sou mak yo, se li ki prensipal nan kad pwopozisyon yo a e tout “kanpay” lit komen an baze sou oryantasyon sa a. Sa ki pi grav nan moman an, se sèten nan manm Sant la ki rive poze “si yo pa dakò ak ‘kanpay’ la, yo mèt ale”. Yo reponn yo : “se pa ak lit komen e kowòdone an yo pa dakò, se fòm l ap pran an, oryantasyon k ap gide l ak enpòtans gwoup apyi yo (gwoup ti boujwa yo, ONG yo) vin ap genyen nan li”.

Ata nan sentèz yo a, yo rive mete sou kote pwen pi enpòtan nou te pote nan travay atelye yo, ki di: “otonomi klas ouvriyè a nan lit li ak òganizasyon l, an tan ke prensip fondamantal ki pou gide nou”. E, pou byen montre prensip fondamantal sa a nan kad pratik ki t ap fèt la menm, nou te poze ak tout fèmte ke, nan distribisyon moun nan diferan atelye yo, selon enpòtans aspè sa a, li nesesè pou delege ouvriye yo oswa manm-reprezantan òganizasyon ouvriyè yo reyini ansanm dabò, pandan sila òganizasyon apyi yo oswa solidarite yo ta dwe konstitye dòt kalite gwoup, dekwa pou nati klas chak ta dabò non sèlman klèman defini men, sitou, klèman konsantre e, konsa, rive eksprime. Nou pa menm bezwen di tout tiboujwa ki sou liy mank e melanj Sant Solidarite a pa t dakò. Men li enpòtan fè remake pi fò ouvriye yo te wè klèman bon sans pwen sa a e plizyè te menm montre sa aklè. Kantite manm òganizasyon apyi ki te voye pye yo, ajoute ak difikilte ouvriye yo pou pwononse yo (depandans? mank - jisteman! - otonomi, pa rapò a pwa Sant Solidarite a...?) fè diferansyasyon fondamantal de baz sa a pa rive fèt, sa ki, pou nou, fware serye posib nivo lit ak òganizasyon ki ta ka soti nan enterè reyèl lit klas ouvriyè a.

Pou ba nou rezon, nan dezyèm jou swa a, gen 3 envite ki vini pataje eksperyans lit yo nan Gwatemala ak nou. La a, san yo pa t menm okouran deba ki t ap fèt yo, yo te apiye tout diferan pozisyon nou te fè parèt nan 2 jounen rankont la yo (rewè Anèks 3).

Anfen : malgre tout efò nou pou rektifye e pote yon liy ouvriye kòrèk, se sèl sa Solidarity Center te planifye a ki rive rete, kidonk, chwazi de mak ki nan divès peyi e fè presyon sou yo pou ouvriye yo ka rive mete de sendika sou pye e diskite yon kontra travay kolektif. Dayè, olye pou konsantrasyon sou tèl oswa tèl mak sib ta parèt sou baz lit ouvriye yo menm nan chak peyi, non, se kapasite gwoup apyi yo ki piplis gide chwa final la. Yo wè sible mak ki pi “abòdab” pou pratik apyi (“sila ki louvè pòt ba nou”, jan yo di l). Sou yon lòt bò, mekanism kowòdinasyon yo chita nèt sou tip kapasite gwoup apyi yo konnen yo genyen (entènèt, vwayaj...).

- Etan done sikonstans sa yo, kote nou wè oryantasyon an lagan an, se li ki kenbe, san nyans, san pyès konsiderasyon pou sa nou te pote yo;

- Etan done nou panse se yon liy ki nan lerè nèt e ki trè nefas pou lit ak òganizasyon klas ouvriyè a;

- Etan done nou panse gen pwen nou te pote pou debat (SC pa rapò a wòl entènasyonal yo e prensipalman sila an Amerik Latin la) ki pa rive diskite e ankò mwens klarifye;

- Etan done tout sa nou t ap pote yo se nan enterè pwoletarya a nou te fè l (konsantrasyon òganizasyon l, devlopman kapasite reyèl li pou mobilize, lite e atenn objektif li yo, pran pou li rive pran an men li menm pwòp lit pa l ansanm ak direksyon lit kan pèp la jeneralteman) :

Nou pa t wè rantre nan kowòdinasyon yo mete sou pye a. Kidonk, klèman, nou pa entegre kowòdinasyon sa a. Men :

- Kòm nou rete panse se yon batay ki gen yon gwo enpòtans jounen jodi a pou ouvriye lemonn antye k ap sibi lesplwatasyon, dominasyon ak represyon nan endistri tekstil la rive atenn yon degre pi avanse nan kad lit yo ;

- Kòm nou deja an rapò, nan lit konkrèt, ak kanmarad FM1 Repiblik Dominikenn yo ;

Nou deside rete atikile ak pratik yo nan kad sa a. Ak kanmarad ouvriye dominiken nou yo, n ap kontinye pote refleksyon nou, kowòdinasyon lit nou ak prezans konkrèt nou sou teren lit la menm, toujou nan kad batay k ap mennen ansanm la ak mouvman ouvriye entènasyonal ki an konstriksyon an.

*** Kontinye li lèt nou te voye pou patisipan nan rankont sa a.

Pozisyon: