Batay Ouvriye Banner

REPONS BATAY OUVRIYE SOU BILTEN KONBA Vol. II, No. 9

Batay Ouvriye ap salye ekip Konba a pandan l ap pwofite di l nou toujou apresye resevwa bilten l. Pou nou menm tou, batay teyorik ak ideyolojik se yon nesesite pèmanan, yon zouti pou avansman lit la.

Depi yon bon bout tan, lekti nou pèmèt nou vin ap devlope divès kritik pa rapò a pozisyon k ap parèt nan bilten an. Jounen jodi a, diferans sa a atenn matirite l. Avredi, sitiyasyon konplèks la mache ak presizyon sa yo.

Nan kad kesyon sa a, se pa yon aza si pozisyon Konba yo tonbe ouvèteman e presizeman an kontradiksyon ak pa nou.

Pou nou menm, eleksyon an, nan kad kontwòl ak oryantasyon boujwa a (pi rèd, anba okipasyon !), se yon mekanism ki klèman PA nan enterè reyèl travayè yo ak mas popilè yo. Nou esplike sa nan tout yon premye pati Bilten Politik la kote nou chita sou PRENSIP FONDAMANTAL sa a. Pou sa, de òganizasyon pwogresis e konsekan pa ka e pa dwe elektoralis (kit se nan vote tèl oswa tèl kandida, tèl pòl kont yon lòt, oswa « bilten blan »). Lit otonòm ouvriye yo ak travayè yo dwe yon objèktif. Se objèktif sa a k ap pèmèt kan popilè a vanse nan lit total kapital yo kont klas dominan yo. Nan sans sa a, pyès pozisyon elektoralis pa kenbe : kit eleksyon boujwa yo « byen òganize », kit yo « pa byen òganize ».

Men, sou yon lòt bò e an menm tan, ensèsyon fondamantal nou, antanke òganizasyon lit, nan pratik mas yo - e nan pratik batay yo menm - fè nou blije kenbe kont dinamik k ap devlope yo. Eleksyon yo se yon pwosesis e, nan sa, nou pa gen dwa rete ap flote andeyò reyalite a inikman nan de pozisyon « prensipyèl » ki pa mache ak dinamik k ap devlope yo konkrètman : nan moman presi sa a, POLARIZASYON ki vin ap opere nan pwosesis eleksyon yo a. Se nan sans sa a dezyèm pati tèks nou an baze. Li trè klè sou sa.

Kritik Konba fè Batay Ouvriye a pa kenbe kont doub aspè sa a pyès. Li annik di « Batay Ouvriye te mande mas yo al vote Preval » kòm si : 1- tout premye pati a pat egziste e, pi rèd, 2- nou pa t fè pyès kritik/denonsyasyon sa nou te rele pòl Preval la. Poutan, nou byen montre, tou dabò, tout aspè negatif pòl sa pote: aristidyen, lavalasyen, alyans tout kalite - jouk makout !, kidonk enkli boujwa. Answit, nou montre trè klèman kouman, fas a tout aspè negatif sa yo, dwe genyen yon KONTREPWA ki pou tou sèvi favorize lit otonòm nou. Anfen, nou menm bay yon kontni minimòm ki te konstwi kolektivman e ki dwe sèvi kòm baz platfòm lit pou òganize kontrepwa a menm.

Konba vle fè kwè Batay Ouvriye di pòl Preval la « reprezante kan popilè a ». Yon koze ki tèt anba nèt. Nou montre, okontrè!, ankò yon fwa, kouman konjonkti elektoral sa a PA karakterize pa yon polarizasyon klas dominan - klas domine («… nan kad pwosesis sa a, gen yon polarizasyon k ap kreye, men se pa yon polarizasyon mas popilè kont klas dominan. Sitiyasyon an pi konplèks »), -- san konte tout kontradiksyon anndan pwòp pòl Preval la menm nou fèk site yo, ki fè nou trè klè non sèlman fòk nou tabli yon kontrepwa, men fòk kontrepwa sa a « FÒSE » dirijan Lespwa yo satisfè revandikasyon kan pèp la nan kad lit otonòm nou (ki, pou nou menm, pa annik yon slogan).

Ofon, tou sa tradwi feblès teyorik esansyèl analiz Konba a menm. Limit ki tou deja koumanse parèt depi chwa l fè pou l itilize konsèp « oligachi » a nan plas analiz klas yo konkrètman. Limit analiz Konba a chita nan enkapasite l diferansye analiz lit k ap opere sou SÈN POLITIK la ak sa ki FONDAMANTAL nan devlopman FÒMASYON SOSYAL la. Kouch nan klas dominan ki ap batay pou ejemoni nan kad transfòmasyon FÒM LETA a vin pa gen sans pou Konba, pyiske sa ki ap regle sou sèn politik la, li panse se fondamantal fòmasyon sosyal la. Kidonk, analiz li pa gen sansiblite ki pou pèmèt li konprann transfòmasyon konjonktirèl fòm leta a ki posib e swetab – li annik rete sou sa li pèsevwa kòm « manman kesyon yo ». Se yon fòm dògmatism, pandan, sou yon lòt bò, solisyon li pwopoze a, se li ki popilis (‘vòt blan’, kòm si pat ka / pat dwe genyen veritab pozisyon pi avanse a : kareman, anti-eleksyon), san dyalektik, san kad pratik anfèt.

Nou espere diskisyon sa a va pòte klète nan analiz tout moman istorik n ap pase yo, nan enterè emansipasyon tout bon mas yo an jeneral.

VIV LIT MAS POPILÈ YO AK TRAVAYÈ YO KÒM POTO MITAN ANBA DIREKSYON KLAS OUVRIYÈ A !