Batay Ouvriye Banner

FÈMEN N.E.D., SE YON KOKENNCHENN BATAY, KI JIS E NESESÈ !

« National Endowment pou Democracy », NED, se yon ajans leta ameriken mete sou pye an 1983 e ki resevwa de kokennchenn lajan nan men depatman lenteryè peyi sa a pou finanse de pwojè toupatou atravè lemonn. Nan tan ki fèk pase yo, lajan sa yo rive sèvi pou tante ranvèse rejim Hugo Chavez Venezwela oswa pèmèt Gwoup boujwa 184 la deplwaye aktivite li kont pèp ayisyen an. Politik popilis opòtinis 2 grenn gòch gouvènman Aristid la te pèmèt sa tou, fasilite sa, ni nan asepte rezolisyon 822 l ONI a ki pèmèt okipasyon sa a, ni, sitou, nan louvè baryè pou okipasyon tout kalite nan vini li menm te vini ak 20 mil solda ameriken nan peyi a an 1995 !

Jeneralman, pèp ameriken an pa enfòme sou kote lajan sa yo prale ak ki bi yo. Se yon « bwat sekrè » ki pèmèt tout kalite magouy reyalize. Se poutèt sa divès pwogresis òganize yon gwo mobilizasyon nan peyi Etazini menm pou mande fèmen bwat sa yo rele NED la, kote ata youn nan moun ki te mete bwat la sou pye menm rive di « anpil nan sa bwat la ap fè, se CIA ki te konn fè yo ». NÈD LA DWE FÈMEN !

Batay pou fèmen NED la, se yon batay ki konsènen nou ! BATAY OURIYE KANPE ANSANM AK LIT SA A PWOGRESIS NAN PEYI ETAZINI YO AP MENNEN !

Nan lane 2005-2006 la, lit ouvriye yo nan zòn franch CODEVI Wanament la te jwenn soutyen divès kalite, divès kote. Fon Sant Solidarite AFL-CIO a te fè Batay Ouvriye jwenn nan kòb sa a e nou vin konnen yo te sòti nan NED. Jan nou toujou fè l, nou pran fon sila yo nan kad otonomi total batay nou e se konsa liy nou toujou rete fèm e nan enterè travayè yo tou sèl. Nou konsyan se pa tout òganizasyon ki fonksyone konsa oswa ki ka fonksyone konsa men, nou menm, nan kad otonomi nou, pozisyon nou toujou klè : BWAT SEKRÈ YO RELE NÈD LA DWE FÈMEN ! Pou aji sou sa, mobilizasyon pwogresis yo nan peyi enpèyalis yo enpòtan men, vreman vre, se batay travayè yo kont pratik konkrèt ajans sa yo nan peyi dominen yo ki rete fondamantal. Bon jan kowòdinasyon ant 2 lit yo, nan bon jan klète sou oryantasyon ki pou gide nou, se kle batay la. Si se pa sa, plan lanmò enpèyalis yo ap simaye an ap depafini avèk nou.

Politik enpèyalis peyi Etazini ann Ayiti, tankou nan rès lemonn, se plan lanmò a menm li ye ! Nan kad fayit klas dominan yo ak tiboujwazi a, nan kad fayit popilis opòtinis yo, vreman vre, depi an 1986, se nou menm, ouvriye ak travayè tout kalite nan peyi d Ayiti ki konnen kouman, gras a kòb depatman d Eta ameriken sa yo (kòb taks pèp ameriken an, kòb taks travayè yo) pwojè sa yo sèvi enpèyalism lan pou touye nou. E, lè yo fè l, se atravè zouti l tankou USAID, NED, IRI elatriye. Nan tout kalite konplo, nan tout kalite seminè, nan tout kalite ONG k ap simaye oryantasyon demokratik boujwa tout kote, nan tout kalite gwo pwojè ti pwojè ti boujwa ap simaye nan peyi a, se toufe l ap toufe pèp ayisyen. BWAT SEKRÈ YO RELE NED LA DWE FÈMEN ! Se li ki responsab pwojè lanmò klas dominan yo sou nou menm ki domine :

• Yo touye kochon kreyòl nou, detyi kilti diri, bannann, kann… ata kokoye nou, foure tout ti peyizan yo nan yon twou kote sèl sa nou vin wè devan nou, se lanmò ak pati, rantre lavil, al nan peyi etranje, nan pi move kondisyon ;

• Peyi d Ayiti vin tounen poubèl klas dominan peyi tankou Etazini. Non sèlman pèpè anvayi mache a, mete tout ti atizan yo ochomaj, ata dechè toksik yo voye ban nou pou touye pèp Gonayiv.

• Tou sa, nan kole zepòl ak gouvènman opòtinis yo, pèmèt enpèyalis yo atenn bi yo : detyi ekonomi lokal la e, nan kad pwosesis sa a menm, fè pèp ayisyen an tounen rezèvwa mendèv a pi bon mache emisfè a, kote n ap travay nan kondisyon ki pa fèt pou moun nan pak endistriyèl ak zòn franch, anba zam ak kou ajan « sekirite », polis ak sòlda.

• NED, IRI ak lòt ajans gouvènman ameriken an responsab tout kalte move politik enpèyalis yo anndan peyi a, kote yo foure men yo fon, detounen tout batay konsekan nou mennen yo, bwote ale tout kriminèl oswa tchoul yo pa bezwen ankò, debake ak tout sòlda yo lè yo vle, jan yo vle e, jounen jodi a, vanse nan enpoze nou yon titèl total kapital, ak politisyen do kale ki te prepare teren an pou sa oswa, jounen jodi a, ap ede yo nan sa.

Tou sa, se politik enpèyalis klas dominan peyi Etazini ak lòt swadizan « peyi zanmi » Ayiti yo ansanm ak tout gouvènman tchoul ki, yon mannyè oswa yon lòt, pèmèt yo aplike oryantasyon yo. Nou menm, ouvriye, travayè ak pwogresis konsekan, nou dwe klè sou tou sa e rantre nan batay san pran souf pou konbat ni enpèyalis sila yo, ak tout kouvèti yo, swadizan « ajans » yo, ni gouvènman tchoul k ap ede yo nan travay yo !

FÒK NED FÈMEN ! Se yon batay ki nesesè ! Men se yon kokennchenn batay tou ! Ak enterè travayè yo toujou devan, ann kontinye mennen li 2 pye fèm !

ABA POLITIK BOUJWA ENPÈYALIS YO SOU PÈP TRAVAYÈ LEMONN ANTYE !

ABA GOUVÈNMAN TCHOUL K AP EDE ENPÈYALIS YO NAN TRAVAY LESPLWATASYON YO !

VIV LIT TOUT TRAVAYÈ ANSANM AK TOUT PWOGRESIS KONSEKAN POU ATAKE ENPÈYALISM LAN AK TOUT AJANS LI !

Batay Ouvriye, Pòtoprens, 9 mas 2006