Batay Ouvriye Banner

NÒT POU LAPRÈS

KONSÈNAN VYOLANS NAN LARI A

Pòtoprens, lendi 18 jiyè 2005


Depi yo sèten tan, e resaman deplizanplis, vyolans nan lari a atenn yon nivo ki wo anpil. Fòm li vin ap pran yo rive mennen nan sèten zak kareman kriminèl. Sètenman, fòm zak sa yo PA DITOU NAN ENTERÈ TRAVAYÈ YO NI NONPLIS NAN ENTERÈ MAS POPILÈ YO AN JENERAL. E li ka menm gen de efè negatif.

N ap raple sepandan ke nou toujou fè konnen e chache fè konprann ke vyolans sa a jwenn rasin li tout bon nan vyolans estriktirèl ki blayi sou pèp la an jeneral e travayè yo an patikilye, sètadi : lesplwatasyon grenn kraze, dominasyon ak imilyasyon esplwatè yo ap fè l sibi tou le jou ki jou ki mennen a lamizè nou konnen a e soufrans ki nan fon kè nou.

Si nesesè, egzanp 2 ouvriye sekirite CODEVI yo maspinen gran lajounen a, montre nou sa klèman. Yo kale yo ak kout kwòs fizi, kout baton, kout pye, devan tout moun e yo kite yo la a, atè a, benyen nan san yo ! Youn ladan yo se te yon madanm ansent gwo vant ! Kounye a, devan temwayaj flagran yo, lè lajistis nan Fò Libète bay ouvriye yo rezon e kondane koupab yo, nou tande sou lezond radyo Karayib reprezantan gouvènman an jwenn pou li di yo pa ka apwouve vèdik sa a « paske l ap jennen envestisè yo » ! Atò n a reflechi e n a di n kiyès ki vreman vre toujou ap simen jèm vyolans la !

Nan dènye nòt pou laprès kote nou te mete piblik la okouran manèv gouvènman sa a pou chache bloke vèdik an favè travayè yo, nou te di : « chak moun a va jije ». Jounen jodi a n ap di : « Chak moun a va konprann ! Chak moun a va konprann KIYÈS ki pwofondeman e sistematikman ap fòmante, antreteni e planifye vyolans estriktirèl sa a e ki wòl gouvènman sa a ap jwe nan sa ! »

Pozisyon: