Batay Ouvriye Banner

LIT NOU MENM OUVRIYE NAN KAD ELEKSYON PREVAL


19 mas 2006

Kanmarad Ouvriye,

Anvan eleksyon yo, Batay Ouvriye te montre klè, objektif prensipal nou se te bloke sa nou te rele « pòl fachis » la ak boujwa tankou Boulòs, Bekè epi yon seri fo demokrat ki t ap akonpaye yo osnon sèvi yo kouvèti. Nou ka di malgre tout tantativ magouy, malgre tout magouy, mas popilè yo rive atenn objektif sa a. sa pa vle di nou « touye bèt la ». li la e l ap manniganse. Li menm ap travay pou glise kò li sou yon fòm osnon yon lòt nan kan ki otou Preval la. Nou dwe konsyan nan kan ki otou Preval la yo ka jwenn plas. BATAY nou dwe kenbe kont de sa ak anpil rigè.

Men an menm tan, li enpòtan nou klè n ap rantre nan yon lòt moman. Menm si legislatif yo poko fèt, nou ka di ekip Preval la pral pran tèt leta a. Nou te di klèman yo pa pral fè pou nou. Okontrè, yo plen kontradiksyon e ap menm anfas nou. Malgre tou, nou te montre se yo k ap pote meyè kondisyon pou nou BATAY. Sa trè enpòtan men sa ki fondamantal se BATAY NOU.

Depi kounye a, nou dwe vanse, rantre pi fon nan batay nou yo. Y ap pale de « envèstisman nan pwodiksyon ». Pou nou, li egal ESPLWATASYON ANRAJE klas ouvriyè a. Kidonk, BATAY TÈT KALE SOU BÒ PA NOU, NOU MENM OUVRIYE. Depi koulye a, pou derape, nou dwe komanse fòse boujwa yo respekte 3 bagay. Gouvènman Preval la ap gen pou pran pozisyon sou yo klèman. Se la l ap komanse montre figi li, kote li kanpe.

  1. Nou pa ka viv ak salè mizè 70 goud la. Nou pa ka viv ap pete fyèl nou nan sistèm MODIL la. Sòti nan epòk Janklod Divalye rive jounen jodi a (20 lane) se bese salè nou bese. Fòk nan tout izin gen yon salè minimòm legal ki koresponn a 3 dola ameriken li te ye sou Janklod la e sa dwe fèt LA POU LA. Apre sa, n ap goumen pou yon vre AJISTEMAN SALÈ A, e, pou li ogmante selon KONTRA TRAVAY KOLÈKTIF n a negosye. Nou dwe konsyan, yo dwe konsyan FÒK NOU GEN YON SALÈ POU NOU VIV ! NOU PA KA VIV AK TWA DOLA AMERIKEN AN. SALÈ DE BAZ LA TA DWE 300 GOUD.
  2. Fòk yo respekte DWA SENDIKAL la. Modòd nou, se : SENDIKA NAN TOUT IZIN, KOMITE NAN TOUT ATELYE ! Jan lalwa pèmèt li.
  3. Fòk nan tout izin yo negosye KONTRA TRAVAY KOLÈKTIF, pandan depi koulye a y ap amelyore kondisyon travay yo : REVANDIKASYON NOU YO TE DÉJÀ LA ! Men se kontra a k ap pèmèt chita sou kesyon modil la ansanm ak divès lòt kesyon enpòtan.

Kanmarad ouvriye, nan zòn franch Wanament la, kanmarad nou yo déjà atenn objektif sa yo, nou dwe swiv egzanp yo a : BATAY, RACHE DWA ! Nou dwe fòse boujwa yo jeneralize aki yo, sa kanmarad ouvriye nou yo deja rache. Nan zòn Okap, gen izin ki atenn objektif sa yo tou, e piplis toujou : nan Manye-Lapostòl, yo touche 300 goud pa jou ! Nou dwe swiv chimen MOBILIZASYON sa a e rantre 2 pye fèm nan BATAY pou reyalize 3 objektif sa yo.

OUVRIYE ÒGANIZE AP POTE LAVIKTWA KANMENM !

FÒK BOUJWA YO RESPEKTE DWA NOU !

FÒK NOU FÒSE LETA, GOUVÈNMAN AN, RESPEKTE DWA NOU !

BATAY LA FÈK KOMANSE !