Batay Ouvriye Banner

21 mas 2003

Travayè, travayèz sou plantasyon zoranj Gwasimal SA Senrafayèl,

Yon rankont enpòtan te fèt madi ki te 18 mas 2003 nan biwo direksyon Gwasimal SA, ri 8, Okap Ayisyen. Nan rankont sa a, te genyen Nons Zefi ki te reprezante direksyon konpayi a. Li te akonpaye pa Jan-Mari Senflè ak Filip Monpwen, 2 kontwolè l, pandan Batay Ouvriye te reprezante pa Yanik Etyenn ki te soti Pòtoprens ak Julyen Petifrè, ki se Kòdonatè Jeneral Entèsendikal Premye Me Batay Ouvriye.

Nan premye pati rankont sa a, ki, an gwo, te byen pase, yo te rete sou « kontra » ki te pase ant ansyen pwopriyetè tè Gwasimal yo ak konpayi a. Kote Nons Zefi te montre tit pwopriyete Gwasimal SA a etanke yon prèv pat janm gen kontra. Men delege Batay Ouvriye yo te reponn montre ke tout popilasyon an nèt okouran kontra vèbal sa a ki te akonpayen plen pwomès achtè yo te fè nan epòk sila a.

Dezyèm pwen ki te diskite a te konsènen Sendika a, kote reprezantan Gwasimal SA yo t ap konteste validite sendika a nan ensiste pou di se yon pakèt moun k ap woule nan travay la, kidonk ke pa genyen travayè fiks nan zoranj la (oudimwen trè pe, yon 15 konsa, pou piplis). Men yo te reponn li, kòm premyèman, se fanmi yo ki reprezante travayè yo, se sak fè yo ka fè woulman. Men, anplis, depi gen travayè yon kote, yo gen otomatikman de dwa e fòk gen bon jan kondisyon pou yo travay. Pami dwa sa yo, dwa asosyasyon se youn ki fondamantal e depi gen plis ke 10 ouvriye yon kote, yo gen dwa legal pou fè sendika. E ke dayè, sendika a rekonèt pa leta, okenn patwon pa gen dwa konteste sa.

Twazyèmman, se te kesyon Asosyasyon an, kote direktè Gwasimal SA a di li pa gen pyès pwoblèm ak Asosyasyon an, ni li pa gen pyès pwoblèm pou travayè yo travay tè a. Se yon tradisyon. Sou kesyon dimwatye a, Nons Zefi pèsonèlman di li pa konn bagay konsa, li pa janm resevwa yon gode pitimi… Jan-Mari Senflè, li menm tou, di li pa konn anyen nan zafè dimwatye. Men delege Batay Ouvriye yo reponn yo si watchmann yo te egzije pou travayè yo ba yo gran pati nan rekòt yo, se paske yo te santi yo te kapab apiye sou direksyon an pou fè sa. E ke, menm si Nons Zefi montre li pa konn anyen nan sa ki ap fèt Gwasimal, men antanke direksyon, li pa dwe ap sitire abi akayik sila a watchmann yo ap fè sou travayè yo. Nons Zefi ajoute Lavo pa jeran plantasyon an. Se Jan-Mari Senflè ki se jeran an. Lavo se yon ansyen zòn nan li pran pou ede Senflè nan relasyon ak popilasyon an ak sou kesyon teknik.

Katriyèm pwen ki diskite, se sou distribisyon tè a kote Nons Zefi akize Asosyasyon an fè distribisyon sa a sou moun pa pandan alatèt yo pran anpil nan tè yo pou tèt a yo. Yo ajoute manm Asosyasyon yo te nan koupe pye bwa pou devalize tè a e pran l. E yo montre yon trak ki ap retounen sou kesyon sa a. La a, ankò yon fwa, delege Batay Ouvriye yo montre klèman se pat pozisyon òganizasyon an pou pye bwa te koupe, se yon lòt liy ki te vin parèt bridsoukou nan zòn lan.

Pou fini, Nons Zefi te montre, ak tout kontwolè l yo, kouman yo te byen kontan rankont sila a ak delege Batay Ouvriye yo e ke trè pwochènman fòk genyen yon lòt ankò pou rapouswiv pwen sila yo e rive gen akò sou yo. Lè sa a, yo montre l ap nesesè genyen prezans Lavo tou pou tout bagay ratifye klèman. Lè a : 4 je kontre, tout manti ap kaba.

ABA ABI SOU TRAVAYÈ NAN TÈ GWASIMAL !

VIV LIT TRAVAYÈ POU DEFANN DWA YO !

NOS DOSSIERS: