Batay Ouvriye Banner

SOU SITIYASYON PEYI A

Mas-Avril 2004

Depi anvan Aristid ale, kriz politik la te deja pase yon vites siperyè. An janvye, manda yon bann responsab nan leta te fini. Sa te deja kreye yon gwo vid. E avèk ofansiv fòs anti-Aristid, anti-Lavalas yo, sitiyasyon an t ap vin pi grav: responsab yo t ap pran rak nan dives zòn. Gen yon vid ki t ap vin pi gran chak jou nan tèt leta a. Avèk depa Aristid, sitiyasyon an vin ankò pi grav. LETA AN KRIZ TOUT BON VRE. E KRIZ LA TOU LOUVÈ, LI PETE NAN FIGI TOUT MOUN. Nan zòn pa nou an, kit se lavil kit se andeyò, nou gen menm sitiyasyon an. Pa gen otorite lejitim responsab nan tèt leta a. Konsa yon bann vakabon ap pwofite rekòmanse fè ekzaksyon sou do mas pèp la san gade dèyè. SITIYASYON AN PA KA RETE KONSA.

Nou konsyan, pandan tout jesyon Lavalas la, Lavalas pat remet anyen. Okontrè, si yo te fè, se bagay negatif yo te fè: Volè, koripsyon an jeneral. Nou mennen gwo batay sou sa. Kazèk, Azèk pa remèt anyen apa vyole dwa moun.Nou goumen kont sa tou. Represyon sou dives sektè. La ankò nou òganize nou pou fè fas nan mezi kapasite nou e kapasite sa a dwe ogmante piplis toujou.

Men nou pa ka ap sot nan Lavalas pou n al tonbe nan okenn okabinè. Nou fè esperyans 86. Nou te konn mòso nan sa nou pat vle men nou pat klè sou sa nou te vle, kòman goumen pou li. Sa vin lage nou nan mera nou ye jounen jodi a. Nou fè eksperyans. Nou pase maladi, nou dwe konn remèd.

Jounen jodi a, apre yon koudeta nouvo fòma, PEYI A OKIPE. Nou ka di se la klas dominan yo ak politisyen do kale yo, kit se lopozisyon, kit se lavalas, mennen nou. Laterè ak represyon ap layite kò yo pi rèd. Tout dwa demokratik nou yo, si yo pa deja ap foule yo anba pye, se sou wout sa a yo ye. Nou kapab retwouve sa nan zòn franch Wanament la kote gwo boujwa dominiken yo ap pwofite VID LETA a pou esplwate ouvriye yo pi rèd, pandan y ap reprime dwa yo tèt kale, an patikilye dwa sendikal la. Nou retwouve sa nan divès izin boujwa kote sanginè sila yo ap pwofite vid la tou pou mache sou ouvriye yo pi rèd, pandan se yo k ap travay pou yo alatèt tout sa k ap òganize nan gwo vil la yo ! Nou retwouve sa tou andeyò kote grandon yo, ansanm ak asayan yo, ap simen laterè sou ti peyizan pou vin vòlò tè yo travay la ansanm ak tout rekòt yo. Sa valab pou tout peyi a. BATAY LA FÈK KOMANSE E LI TRÈ SERE!

Pwoblèm Lavalas ki te egal yon sèl bagay, LATERÈ a, vin blayi kounye a nan tout peyi a. Gwo politisyen yo pa pale de li men nou menm nan mas la nou santi represyon sa a deplizanpli. SA DWE REZOUD ! Pa gen moun k ap rezoud li pou nou. Fòk nou trè klè : okipan yo se enterè enpeyalis yo ansanm ak klas dominan akayik bò isit la yo vin chache rezoud ! Nou dwe pran responsablite nou pou defann tèt pa nou nan sitiyasyon nouvo sa a, nan tout vil yo, nan tout komin, nan tout katye, nan tout bouk nan tout zòn. NOU DWE METE SOU PYE ÒGANIZASYON DEFANS ENTERÈ TRAVAYÈ NOU !

Lopozisyon, ansanm ak gwo peyi yo, konprann y ap vin bati-rebati leta pouri a sou do nou. Yo soti pou remete menm aparèy la san pyès chanjman reyèl, san pyès transfòmasyon pwofon, san pyès mekanism kontwòl popilè. Nou dwe bloke sa osnon fè li fware, gras a lit otonòm nou. Se gras a batay nou pou nou atake 2 pwoblèm sa yo, represyon aktyèl la ansanm ak menm leta yo soti pou foure nan gagann nou a ankò. Jounen jodi a, delimitasyon yo dwe klè. Okenn gouvènman teknokrat boujwa pa ka vin fè nou reve ni devye nou.

• Fòk mas popilè yo kontinye òganize yo e vanse nan batay pou defann dwa demokratik yo. Nou dwe represize platfòm nou yo, menm kant tout revandikasyon nou yo toujou kenbe. Nou dwe batay pou kouran pou tout zòn; pou dlo potab toupatou ; fòk leta sètifye tè kote nou menm ti peyizan n ap travay ; fòk atelye ti atizan yo twouve apyi pou yo fonksyone ; fòk gen bon jan irigasyon nan tout zòn andeyò. Nou dwe batay pou bloke taks nan mache k ap plen pòch vakabon pandan n ap mete fren nan tout egzaksyon Kazèk ak Azèk yo. Nou dwe kontinye atake pwoblèm esplwatasyon an (kit se salè ouvriye lavil, kit se salè vann jounen andeyò…), pwoblèm lekòl ak lasante, pwoblèm jistis la. Tout sa se aks nou te batay pou yo. Nou dwe kontinye vanse nan batay sa yo. Men nou dwe mache sou 2 pye nou. Pandan n ap mennen lit sa yo, nou dwe kontinye vanse nan inisyativ nou pran pou rezoud sèten nan pwoblèm nou gen nan zòn nou espesifikman nou ke leta bay vag e ap kontinye bay vag. VIV LIT DEMOKRATIK POPILÈ YO!

• Fòk nou vini ak pwòp altènativ nou devan vid ki egziste yo. Nou dwe batay pou yo pa vin rebati leta pouri a sou do nou. Se nou ki pou mete tèt ansanm pou chwazi reskonsab piblik nou yo. Fòk nou pa kite pyès leta santral ni pati politik reskiyè vin ap mete komisyon majistra ni kazèk pou nou. Anplis, fòk nou bay moun nou chwazi yo yon manda trè klè pou yo ekzekite e FÒK NOU KA GEN KONTWÒL SOU EKZEKISYON MANDA SILA YO ! VIV YON LÒT LETA!

• Moman an trè difisil. Men si nou byen pati de enterè nou, enterè travayè yo ak bon jan platfòm lit nou, nou ka fè yon gwo vanse.

AN N PRAN RESPONSABLITE NOU! VIV LIT OTONÒM TRAVAYÈ YO!

AN N TRAVAY POU FÈ INITE ANT TOUT TRAVAYÈ NAN PEYI A, NAN BON JAN BATAY!

SI NOU ÒGANIZE POU BATAY TOUT BON, MOMAN AN KA POU NOU!

AN N RANMASE LI! VIV LIT TRAVAYÈ AYISYEN YO!

NOS DOSSIERS: