Batay Ouvriye Banner

APÈL SOLIDARITE - BRASRI LAKOUWONN - COCA-COLA AYITI :

YON PRATIK REPRESIF JENERAL POU FINI AK TRAVAYÈ !

Apre plizyè mwa tantativ negosyasyon, Entèsendikal Premye Me Batay Ouvriye ak Sendika Travayè Brasri Lakouwonn – Branch Nò twouve yo nan sitiyasyon kote, plis pase 6 mwa apre premye nòt nou te mete deyò an novanm 2005 la, nou blije pase yon lòt etap e piblikman denonse Brasri Lakouwonn – Coca-Cola Haïti. Jounen jodi a, kidonk, n ap leve vwa nou byen wo pou lanse yon APÈL SOLIDARITE bay tout pwogresis konsène ann Ayiti ak nan lemonn antye.

Rezon presi ki fè nou rive la se poutèt, depi debi lane 2006 sa a, malgre mèt konpayi a, msye Raymond Jaar, te pwomèt konsidere revandikasyon ouvriye yo e reponn pozitivman sou divès pwen ki te poze yo an desanm ane pase a, jounen jodi a, apre divès ajisman antisendikal, li koupe kontak ak nou kareman e menm derefize resevwa reprezantan òganizasyon sendikal nou. Malgre travayè Branch Nò konpayi sa a leve kanpe tout ansanm plizyè fwa, fè arè travay ak grèv legal, patwon yo non sèlman pa okipe yo, men menm rive fè revokasyon antisendikal ki leve plim sou do tout travayè ki nan antrepriz la.

Se pou tout moun konnen kouman konpayi BRASRI LAKOUWONN – COCA COLA AYITI SA A, SE PAMI PATWON KI PI ILEGAL AK REPRESIF NAN PEYI A.

Zafè salè a, nan Brasri a, se rèl ! Se kraze patwon yo kraze travayè yo, fè yo bourike san sa pa rapòte anyen. Ata watchmann ki nan pòtal la, ke patwon yo rele manitansyonè, se 100 goud yo touche pa jou pou 12 z è d tan travay pa jou. Lè siplemantè pa peye pyès, ale wè yon fwa edmi lavalè lalwa prevwa a. Patwon vòlè 4 è d tan travay nan men chak travayè chak jou ! Moun k ap leve kès kola yo menm, se yon « salè de baz » 1000 goud pa mwa yo touche, kidonk 50 goud pa jou, SA KI KAREMAN ILEGAL. Jou travayè yo pa rive travay (si kamyon an gen yon pwoblèm, si chofè a malad…) se salè 50 goud la sèl yo touche, egal : pi ba pase salè minimòm lan ! Lalwa klè : se salè de baz la ki se salè a, tout lòt fòm se motivasyon pou piplis men ki pa ka konte kòm fiks ! Kounye a, sou ‘salè de baz’ la, yo ajoute yon swadizan komisyon sou vant yo. Pou ouvriye yo, se salè de baz la yo konnen – komisyon an, se nan avantaj a patwon tou sèl. Paske sou chak kès ki vann, travayè yo touche 3 grenn kòb !  Kidonk, 300 goud pou chak mil kès ki vann. Lè lavant la bon, mil kès pran nenpòt 3 jou pou vann – men nan lòt epòk se semenn lan ki pase nan sa. Si nou ta vle kontwole, sou yon mwayenn 60 goud ki rive ajoute sou salè jounalye a, sa bay 110 goud – yon mizè, devan kalite mati ouvriye Brasri Lakouwonn – Coca Cola Ayiti ap pase !!!

Depi boutèy kraze… Se sou kont travayè ! Si chofè pran kontravansyon nan estasyone nan ti wout jis pou livre machandiz … se sou kont li ! Se travay samdi, san touche dimanch ! Pa gen jou konje pou travayè Lakouwonn – Coca Cola Ayiti. Ata 15 jou konje maladi a pa respekte ! E pou zafè lè siplemantè menm, pa gen sa pyès. Lajan retire nan salè yo pou ONA, OFATMA, pèsonn pa janm konnen kote lajan sa yo ale, ni sa yo sèvi.

Revokasyon fè kenken, san esplikasyon. Pi gwo revandikasyon travayè Branch Nò yo, jounen jodi a, se reentegrasyon ak peman aryere salè Philomé Cemérant, trezorye sendika a, yon travayè serye tout kò ouvriye a respekte e ki jwenn revokasyon l apenn sendika a te fin mete sou pye nan fen ane 2005 la, sou yon vye pretèks : « Par la présente, nous confirmons que vous ne faites plus partie du personnel de la Brasserie de la Couronne S.A. depuis le 5 novembre 2005 pour refus d’obtempérer aux indications, ordres et instructions du Directeur du Centre de Distribution Nord ». Ata Ministè Afè Sosyal te reponn Lakouwonn di:

« La Direction du Travail du Bureau Régional Nord du Ministère des Affaires Sociales et du Travail vous présente ses vives félicitations… et elle profite de l’occasion pour recommander le nommé Cémérant Philomé à votre bienveillante attention… Le Ministère des Affaires Sociales et du Travail a un rôle de protection et de promotion d’emplois, mais surtout d’amener les parties à s’asseoir sur la table de négociations à la réconciliation. C’est pourquoi, nous avons effectué une visite d’inspection le mardi 8 novembre dernier à Brasserie la Couronne afin d’éviter l’éclatement d’un conflit sérieux au sein de cette institution.Nous convenons avec vous qu’une fois nommé, l’employé peut-être révoqué. Vous conviendrez tout aussi bien avec nous que l’erreur est du domaine de l’homme, puisque, messieurs Séraphin et Mentor, représentants de la Brasserie dans le Nord, ont dit et nous citons : ‘Cémérant Philomé, manutentionnaire depuis 4 ans et 3 mois fut un bon employé et survient brusquement un changement ces derniers mois.’ Ainsi, la Direction du Travail vous aurait demandé, si possible, de réintégrer ce dernier dans sa fonction tout en faisant des excuses. »

Se pa sèl ka Philomé Cémérant an. Ane pase, konpayi a te revoke e fè arete an gwo ponyèt Gérard Petit-Frère ki fè plis pase 2 mwa nan prizon e libere san li pa janm jije menm.

N ap fè sonje depi an 2001, Komite Travayè Lakouwonn Pòtoprens te montre :

Bwè kola kouwòn dous, men se nan kad yon esplwatasyon anraje yo fè yo, se nan kad pratik ilegal kare bare yo fè yo. E boujwa ki se mèt LA COURONNE yo ap layite nan kad yon enpinite total. Nou ka mande kisa yon ouvriye ka fè ak 50 goud jounen jodi a sitou lè li blije travay pandan 12 èd tan? Ann gade: Ouvriye a blije manje sou kredi. Si pou li ta santi li manje fòk li ta pran 3 ti plat manje, kidonk, 3 fwa 15 goud.  Li pa kapab! Nan maten, li konn blije pran yon espageti 15 goud ak yon ji 5 goud. Si li pa kapab li pran yon pate 5 goud ak yon ji, pafwa li konn achte yon kola nan maten. Anplis tou sa, li depanse omwen 6 goud pou machin. Kòm la p travay 12 èd tan fòk li ta fè yon kore, li blije vag sou sa. Ki sa ki rete ? Nan kondisyon kote ouvriye a depanse mwens lan, li rete 14 goud si li pran yon pate nan maten; li rete 4 goud si li pran yon espageti. Se konsa li repwodyi tèt li pou li ka tounen vin fè souse li demen maten. Men se pa tout. Lè n ap gade kesyon salè a, gen  sale lè yo travay plis ke 48 è nan yon semenn. Gen salè lè yo travay dimanch osnon jou ferye. La a tou, konpayi Brasri la Couronne ILEGAL. Li pa respekte lalwa pyès: ouvriye a touche kòm si se yon jou nòmal. Li pa peye ouvriye yo jan kòd travay la di li. Gen travay ki fèt ak gwo deplasman. Sa valab patikilyèman pou travayè k ap pote kola nan zòn ki pa Pòtoprens. Nan ka sa yo, salè a pa chanje, Travayè yo konn rete san manje. Yo dòmi nan raje... Gen lè yo bay chofè a kòb frè. Men se 50 goud ki konn sèvi pou 2 moun. Kidonk, sitiyasyon an pi grav toujou nan ka sa yo. An jeneral yo travay 6 jou sou 7. Men fasilman yo fòse ouvriye a vin travay dimanch ak jou ferye yo depi li nesesè.  E yo peye yo menm 50 goud la san yo pa kenbe kont lè yo travay 6 jou, setyèm jou an dwe peye epi jou ferye dwe plis ke jou nòmal. »

JOUNEN JODI A, N AP DI : BRASRI LAKOUWONN – COCA COLA AYITI A, SE YON EKZANP ENPINITE PATWON AK ABI ANTISENDIKAL NAN PEYI D AYITI ! LI LÈ, LI TAN POU SA SISPANN !

N ap mande reyentegrasyon prese prese Philomé Cémérant, ak tout aryere konpayi a dwe l. N ap mande tou ajisteman salè ouvriye Brasri a, ak bon jan respè epi kondisyon travay pou tout ouvriye yo, patikilyèman respè dwa sendikal la.

E n ap fè konnen, nou klè konpayi Coca-Cola entènasyonal la konplis nan sitiyasyon sa a. Se yo menm ki pèsekite sendikalis peyi Kolonbi jouk yo menm rive touye yo e ki finanse eskadron lanmò. Se yo etidyan konsyan inivèsite Ozetazini ap mande pou yo entèdi vant bwason yo sou kanpis yo, si tèlman konpayi a aji mal ak travayè. Se yo menm tou ki detounen e anpwazonen dlo pèp peyi l End, jiskaske se tout popilasyon lokal yo ki leve kontre yo. Deja, nan mwa fevriye ki fèk pase a, UITA, ki se Inyon Entènasyonal Travayè Alimantè, gen tan entèpele Coca-Cola Entènasyonal sou ajisman Coca-Cola Ayiti yo.

*

Kanmarad ouvriye, travayè, pwogresis – Kan pèp la an jeneral !

Apèl sa a, se pou di nou egzaksyon Raymond JAAR ak konpayi Coca-Cola a twòp atò ! Jaar panse li se mèt peyi, peyi a chanje atò. Nou pap kapab sipòte kalite mizè sa a milyonè yo ap enpoze nou, ni kalite enpinite sa a yo deklare anwo nou. Se sa k fè n ap mande pou nou tout denonse ajisman nan radyo ak nan laprès nasyonal kou entènasyonal, epitou ekri l pou fè l konnen kouman nou pa dakò ak ajisman l. Jan pou nou kontakte l, se ekri ou telefonen:

Brasserie de La Couronne, S.A.

Coca-Cola Bottling Company of Haïti

P.O. Box 1477, Port-au-Prince, Haïti

Phones : (509) 250-4264 / 250-7215 / 250-7225

Fax : (509) 250-0212

E-mail: raymondjaar@bracour.com / cblanchett@bracour.com