Batay Ouvriye Banner

Premye me 2004

Nou resevwa pozisyon Mouvman Popilè Dominiken (M.P.D.) sou sitiyasyon Ayiti a. Nou kwè li gen enpòtans li. Nou tradwi l pou tout kanmarad yo rive jwenn li e reflechi sou li.

MOVIMIENTO POPULAR DOMINICANO

Sen Domeng, 14 mas 2004

YANKI: FOUT KÒ W DEYÒ PEYI D AYITI!!!

Kriz k ap souke peyi d Ayiti, se pa nou li ye tou! Se menm maswife tout pèp k ap chache twouve pwòp solisyon pa yo ap monte lè yo vle sòti anba dominasyon grandèt ak enpeyalis. Dominasyon sila a toujou brital, rapas, grenn kraze. Se mirisman vyolan kontradiksyon yon sosyete ki boulvèse depi syèk pa abi ak imilyasyon yo fè pa la fòs kont yon pèp ki derefize rann tèt li. Pou chache kraze revòlt popilè ayisyèn lan, yon lòt fwa ankò enpeyalis ameriken ak franse anvayi peyi a. E yon lòt fwa ankò lanmò ak dèy anvayi popilasyon an k ap peri anba bal anvayisè yo.

Nan mitan vanyan e jistifye leve kanpe pèp la t ap fè kont popetwèl, kriminèl ak kowonpi yo te bay pou Jean Bertrand Aristide la, vin ajoute, an tan ke mèsenè yanki, malpwòpte makout la reprezante pa Louis Jodel Chamblain mele ak opòtinis yo rele Guy Philippe la. Yo enfiltre tèt yo e yo bat pou dirije leve kanpe a, pandan yo t ap pwofite apyi militè gouvènman dominiken an te ba yo, nan respè ak obeyisans devan enterè enpeyalis yo. Jwèt sila a te sitèlman klè ke “rebèl” yo te menm konn ap sikile ak inifòm ak ensiy dominiken.

Wòl boujwazi a

Gran boujwazi ayisyèn la ki li menm toujou louvè bounda l bay enpeyalis yo, nan alyans yo ak gran don yo, pran panik devan monte lit popilè yo e konfrontasyon ki t ap vin egziste ak pwòp enterè pa yo. Yo pa ezite. E, ankò yon fwa, yo rann tèt yo san gade dèyè, san pyès lawont, bay enpeyalis yo. Yo t ap fè presyon sou Aristide, yo te rayi Aristide, menm jan yo rayi pèp la tou, e lè sila a kòmanse leve kanpe tout bon kont Aristide, yo pran konsyans danje a e yo apiye entèvansyon an.

Se pa yon sekrè pou pèsòn ke nouvo premye minis la, Gérard Latortue, santi l trè pwòch de enterè ameriken yo. An reyalite, se yon sousou pannan li ye! Rale l sot Miami, tankou yon vèditè - ke li ye – li se senbòl tout basès yon klas dominant apatrid e lach. Twazyèm envazyon Etazini kont pèp frè sa a, ta dwe ranpli ak lawont tou sila ki bay tèt yo non “entelektyèl pwogresis” nan peyi d Ayiti, yo menm ki toujou prete tèt yo a desten enfam kolaborasyon a.

Yon pwojè santi

Entèvansyon sa a fè pati estrateji yanki yo pou kontinye asire enplantasyon ak konsolidasyon dominasyon yo nan zòn karayib sa a. Pwojè sa a prevwa ripti relasyon Ayiti ak Kiba; enstalasyon yon gran baz militè nan nò peyi a (dekwa pou tou kapab prepare yon entèvansyon nan peyi Kiba); kreyasyon yon pozisyon avangad pou kontwòl sitiyasyon nan peyi Dominikani tou. Men, an menm tan, bi l se asire lesplwatasyon san limit li vle tabli sou mendèv peyi d Ayiti atravè e nan enterè miltinasyonal yo ansanm ak boujwazi Ayiti ak Repiblik Dominiken; eliminen totalman pwodiksyon peyizan yo; emèjans boujwazi a kòm fòs ejemonik nan lit li kont fòs grandon makout yo; e vòl resous natirèl yo. Jan nou deja konnen, sa pale dèske yo dekouvri yon kokennchenn min lò nan nò peyi a.

Pou tout rezon sa yo, enpeyalis la bezwen nesesèman yon minimòm estabilite politik nan peyi a. Se nan kad sa a nou panse se posib yo chache reenstore lame makout pro ameriken ki te deja egaiste a. Osnon kontwole polis ki la a nan enterè pa yo. San konte lavant zam y ap tou reyalize nan ekipe fòs sa yo, bagay ki deja yon katastwòf ekonomik pou yon peyi ki deja si pòv.

Devan panorama sa a, li ijan pou revolisyonè, antienpeyalis, vre demokrat ak pwogresis dominiken, leve vwa nou byen wo pou eksprime rejè total nou de sitiyasyon sa a e leve drapo konba nou nan tout fòm aksyon posib kont entèvansyon yanki a nan peyi d Ayiti. Teritwa pa nou, an fèt, deja souye pa anvayisè franse yo ki pase pa Barahona.

Se yon devwa politik moral, kòrèk e diy, pou nou asime tach solidè yon tèl defi pòte devan nou. Enpeyalis yo dwe aprann, yon fwa pou tout, ke se sou bò pa l chak nasyon dwe jwenn vwa ki pou konstwi pwòp desten pa l. Ke otodetèminasyon se dwa ki pi sakre ki egziste pou chak nasyon.

Enpeyalis peyi anglo sakson yo manke lejitimite pou vin ap montre wout libète kant se yo ki te toujou soutni diktatè an Afrik oswa Amerik.

NON A ENTÈVANSYON YANKI A AN AYITI! YANKI: RETIRE PAT OU NAN KARAYIB LA!

SOLIDARITE AK LIT PÈP AYISYEN AN!

Komisyon Politik, Mouvman Popilè Dominiken - MPD

Pozisyon: