Batay Ouvriye Banner

PREMYE ME 2006

Premye Me 2006

ZANMI-KANMARAD!

PREMYE ME nou a rive!

Jan nou menm nan BATAY OUVRIYE nou toujou fè konnen, PREMYE ME, se pa ni fèt lagrikilti, ni fèt “travay” vag, konsa, kote patwon vin foure bouch yo ansanm ak leta reyaksyonè yo a. Sa se yon mistifikasyon klas dominan peyi d Ayiti envante pou fè moun pa konnen oswa bliye sa vre Premye Me a te ye.

PREMYE ME, se siyifikasyon yon kokennchenn BATAY, entènasyonal, ouvriye divès peyi te mennen ansanm ak ouvriye yon izin nan Chikago kote, devan mobilizasyon travayè yo ki t ap reklame dwa yo, angiz satisfè yo, boujwa yo te pito mete dife anwo yo andedan izin la menm. Se konsa piplis pase 120 nan yo te mouri boule, toufe. BATAY te mete pye la pou la tou e, malgre arestasyon, depòtasyon, krim ak tout kalite ekzaksyon boujwa yo ansanm ak tout leta reyaksyonè yo a te fè kont ouvriye yo, sila yo te kontinye goumen pi rèd. Konsa tou, yon bann ak yon pakèt ouvriye lòt izin, nan eta Chikago a ansanm ak yon bann lòt eta nan peyi Etazini te leve kanpe tou. Sou menm elan an, divès lòt kote nan lemonn antye, menm pratik lit la te tanmen tou.

Youn nan prensipal revandikasyon yo se te jounen travay la ki pa t dwe depase 8 è d tan. E se konsa, gras a kokennchenn BATAY sa a, ouvriye yo te reyisi ranpòte laviktwa, yon Premye Me, nan lane 1886. Depi lè sa a, revandikasyon sa a vin legal pou tout ouvriye sou latè.

Jounen jodi a, Premye Me 2006 la vin jwenn nou nan yon sitiyasyon espesyal. Tou dabò, san nou pa janm bliye sa, nou anba yon OKIPASYON, kote peyi enpèyalis yo, gras a lachte ak pouriti politisyen tout kalite, enstale yon dominasyon militè ansanm ak yon kontwòl politik sou nou, ak tout ekzaksyon, imilyasyon ak krim sa mennen.

Yon Premye Me espesyal tou, kote nou fèk soti nan de eleksyon kote klas dominan yo te soti pou fè dapiyanp sou mobilizasyon 7 fevriye a nou te mete sou pye pou bloke prensipal pwojè boujwazi a ansanm ak ekip fo demokrat ki akonpaye yo a, sa nou menm nou te rele “pol fachis” la. Men, toujou, se yon premye me espesyal tou paske, jan nou te fè konnen l, ekip Preval la chaje ak moun, kouran, kontradiksyon trè negatif ladan l. Kidonk fòk nou pa ni dòmi, ni “poze”: MOBILIZASYON NOU POU REVANDIKE DWA EKONOMIK NOU ANSANM AK DWA POLITIK NOU, SE SÈL GARANTI SATISFAKSYON NOU.

Vreman vre, nan Okap menm, tankou divès lòt kote nan peyi a, ouvriye, ti peyizan, travayè tout kalite, ap leve kanpe pou RACHE DWA YO! Se konsa, travayè Otèl Beck kanpe e rive fè fas a yon sanginè ki te soti pou revoke nou tout san dedomajman. Konsa tou, nan Manye Lapopstòl, ouvriye zorany yo rive negosye yon salè 315 goud pa jou! E, nan Wanament, apre yon kokennchenn BATAY, ouvriye zòn franch la resi fè tout moun yo te vle revoke yo reyentegre kòrèkteman, pandan yo rive rache yon KONTRA TRAVAY KOLEKTIF e de amelyorasyon ni nan salè, ni nan kondisyon ak relasyon travay. E sa ki trè enpòtan ankò, se ke kondisyon sa yo vin mondyalman obligatwa, nan tout kote Bank Mondyal prete kòb pou pwojè fèt.

Sou yon lòt bò, nan divès zòn riral, ti peyizan yo rive RACHE 3 lo a nan pataj rekòt yo, pandan dòt rive monte sou tè pou yo travay: refòm agrè ap fèt nan lapratik. Nou resi bloke enstalasyon polis riral grandon yo ak konplisite lajistis te soti pou fè ilegalman. Konsa tou, ankò, mobilizasyon pou eleksyon yo dwe fè nou konprann nou dwe gen ENSIDANS PA NOU nan nivo POLITIK la tou, e pa sèlman nan eleksyon, depi nou ÒGANIZE POU SA, depi òganizasyon nou konstwi pou sa a, se ENTERÈ PA NOU li genyen KÒM SÈL BOUSÒL.

Tou sa montre nou, DEPI SE SOU MOBILIZASYON AK BATAY NOU KANPE, RACHE DWA NOU YO POSIB !

Men, jounen jodi a, Premye Me a espesyal pou nou tou paske, fwa sa a, se pa nou menm ouvriye sèlman k ap patisipe ladan l. Ansanm avèk nou, gen de Asosiyasyon ti Peyizan, de Asosiyasyon Travayè nan Katye. Kidonk, ak MOBILIZASYON OUVRIYE YO KÒM MOTÈ, SE TOUT KAN MAS POPILÈ YO K AP REVANDIKE.

Konsa, se ak yon sèl vwa, n ap di:

Aba okipasyon!

Fòk manm gouvènman sa a jije!

Entèdiksyon depa pou yo tout ki fè zak yo!

Aba tout kontra ak akò tèt chat yo siyen dèyè do nou!

Jistis pou travayè!

fòk boujwa yo respekte lalwa!

Salè minimimòm lan dwe 3 dola ameriken pou pi piti!

fòk sendika ka deplwaye nan tout izin!

Aba afè sosyal tyoul patwon!

Fòk biwo rejyonal yo jwenn mwayen pou yo fonksyone!

Aba lajistis tyoul patwon!

Fòk aparèy jistis la netwaye!

 

Fòk kòd travay la chanje! E kòd riral la dwe eliminen!

Fòk tout ti peyizan jwenn tè pou yo travay!

Aba sistèm dimwatye!

Fòk dekrè ak nesans gratis la aplike!

Fòk nou tout jwenn dlo, kouran nan de katye kote nou ka viv byen!

Fòk nou tout ka jwenn sante ak edikasyon gratis!

Aba lavichè!

Fòk pri gaz la bese ansanm ak tout pri prodyi premyè nesesite!

Aba rapatriman! Respè pou dwa pou tout travayè emigre!

VIV LIT MAS POPILÈ YO, AK TRAVAYÈ YO KÒM POTOMITAN!!!