Batay Ouvriye Banner

SENDIKA OUVRIYE CODEVI WANAMENT (SOKOWA)

Bilten No. 6 18 avril 2005


Kòm nou tout konnen deja Sendika a te siyen yon pwotokòl dakò ak responsab Codevi yo depi 5 fevriye 2005. Pou kounyè a, gen divès pwen te gen antant sou yo ki deja reyalize epi gen dòt ki pral rantre ann aplikasyon tankou reyanbochaj ouvriye ki te revoke le 11 jen a 22 jen 2004 yo, fòmasyon komite paritè a, negosyasyon yon kontra kolektif pou nou site sa ki pi enpòtan pou tan k ap vini la yo. Sendika a wè pou tout sa ki gen pou fèt oswa diskite ak responsab Codevi yo fèt nan enterè tout ouvriye ak ouvriyèz. Pou pèmèt sa fèt tout bon vre selon pozisyon majorite ouvriye ak ouvriyèz yo, fòk nou vini nan reyinyon chak dimanch yo, pase nan lokal nou an, diskite ak manb komite ekzekitif Socowa lè nou rankontre yo anba tonèl kote nou manje yo, nan lakou zòn franch lan, nan lari, elatriye pou pèmèt nou konnen pozisyon nou sou divès aspè ki dwe rantre nan kontra kolektif la. Tou sa pou Socowa vini ak yon pwojè kontra kolektif ki reflete pozisyon oswa lide majorite ouvriye ak ouvriyèz yo nan Codevi tout bon vre.

Se poutèt sa n ap lanse yon seri deba sou divès kesyon ki gen pou diskite nan negosyasyon yo. Diskisyon sa yo kapab fèt nan reyinyon chak semèn nou yo, nan atelye travay oswa seminè fòmasyon ak ti reyinyon kout nan sal kantin oswa sal konferans anndan Codevi menm pou sansibilize nou sou tout kalite kesyon ki pral diskite yo epi pou nou bay dizon pa nou.

Kidonk, n ap mande tout ouvriye ak ouvriyèz vin pote kole ak sendika a pou nou vanse ansanm, nan menm direksyon. Nou konnen gen ti pwoblèm nan mitan nou, gen divèjans nan pozisyon nou konn pran sou desizyon oswa pratik sendika a. Men se nou ki pou pote kontribisyon pan ou pou nou fè l vanse pi byen, pou li batay pi byen nan enterè nou. Nou dwe sèvi ak espas deba ki pral fèt yo pou nou aplani divèjans nou yo, ranfòse inite nan mitan. Li dwe klè peryòd negosyasyon pou yon kontra kolektif la, se yon moman kote nou dwe kenbe tèt nou ansanm ak konbativite ki nesesè a.

Tout ouvriye ak ouvriyèz alawonbadè nan Codevi envite nan yon KONFERANS DEBA sou KI SISTÈM SALÈ KI TA PI BON POU NOU NAN CODEVI ? L ap fèt dimanch 24 avril 2005 apati 2 zè nan apremidi nan lokal Kolèj Henry Christophe (kay Mèt Mama) nan Mapou. Pou ede nou reflechi pi byen, nou envite yon enspektè Biwo Rejyonal/Ministè Afè Sosyal ak Travay pou li vin boukante lide avèk nou sou yon kesyon enpòtan konsa. VIN PATISIPE ! VIN BAY DIZON PA W NAN ENTERÈ KLAS OU YE A, KLAS OUVRIYÈ K AP BATAY POU JWENN AMELYORASYON NAN LAVI LI ! VIV OUVRIYE KONBATIF NAN KODEVI !


SOU PWOTOKÒL DAKÒ KI SIYEN ANT SOCOWA AK CODEVI A , n ap di kisa ki ladan l pou klere je tout ouvriye ak ouvriyèz :

Rankont pou negosyasyon yo te fèt nan 4 fevriye 2005. Yon akò te sòti apre 2 jou diskisyon. Nou kapab di se yon pwotokòl dakò ki kapab pèmet Sokowa defann enterè tout ouvriye ak ouvriyèz nan zòn franch lan. An gwo, akò a :

o Pèmèt 5 manb nan direksyon Sendika a retounen travay nan Codevi kèk jou apre akò a te siyen ;

o Rekonèt klèman dwa pou Sokowa fonksyonnen lib e libè nan antrepriz la ;

o Ap pemèt reyanbochaj 151 ouvriye ki te vle retounen travay apre revokasyon yo ant 11 jen ak 22 jen 2004 la. Sa gen pou fèt ofiamezi plis kòmand kòmanse rantre nan izin yo ;

o Ann atandan ouvriye yo rantre travay ap gen yon fon solidarite ki pou mete sou pye pou ede yo kenbe nan chomaj la.

o Pèmèt fòmasyon yon komite paritè k ap gen 3 reprezantan patwon yo ak 3 reprezantan sendika a pou yo kapab debat epi jwenn solisyon pou dives pwoblèm ak konfli ki ta parèt nan travay la ;

o Di klèman okenn fòs ame pa gen dwa entèvni nan konfli travay. Si ta gen pwoblèm tankou zak kraze brize sou byen ak sou moun nan zòn franch lan, se otorite lajistis yo pou yo rele pou sa;

o Nan peryòd 6 mwa apre dat siyati akò a, Sendika a ap gen pou negosye yon kontra kolektif ak patwon Codevi yo. Sa ta gen pou fèt apati revandikasyon nou menm ouvriye.

o Sendika gen pou fè yon kanpo nan sèvi ak laprès tankou jounal, entènèt pou fè kanpay pou pouse revandikasyon li yo nan yon peryòd 6 mwa. San sa pa vle di li pa ka fè revandikasyon li yo pase devan konpayi a ;

o Gen fòmasyon ki gen pou fèt anndan Codevi pou ouvriye yo kote sendika a ak direksyon konpayi an gen pou antann yo sou moun k ap gen pou fè travay fòmasyon an ;

o Komite paritè a gen pou fè yon evalyasyon sou sa ki fèt nan peryòd 6 mwa apre siyati akò a.

Pou nou menm, akò sa a, se yon dokiman ki montre tenasite nou, konbativite nou menm ouvriye, kapasite nou pou nou mennen yon batay ki long san dezanpare. Si nou te annik asepte revokasyon 11 jen 2004 yo san nou pa lite kont enjistis sa a ki te fèt la, jodi a, akò sa pa ta ekziste. Sitiyasyon an pa t ap klè ditou pou ti kras ouvriye ki te rete nan Codevi apre siklòn 11 jen an. Se ak menm detèminasyon sa a ki ranfòse ak lit nou mennen pandan dènye 7 mwa anvan pwotokòl dakò sa a te siyen k ap pèmèt nou vanse pou pi devan. Nou gen lòt batay pou nou mennen. ANN FOURE PYE NOU PI FON NAN BATAY SA POU NOU FÈ YO RESPEKTE NOU KÒM TRAVAYÈ ! BATAY LA, LA PI RÈDKEK MO SOU KONTRA KOLEKTIF

Avèk esperyans li fè, klas ouvriyè a vin ap konprann pi byen chak jou: dwa demokratik yo se nan gwo batay pou li rache yo. Men pou batay sa yo mennen byen li nesesè tout ouvriye yo byen konprann dwa y ap goumen pou yo a. Youn nan dwa sa yo ki gen yon gwo enpòtans jounen jodi a se kontra travay kolektif la.

Kisa kontra kolektif la ye? Se yon kontra ouvriye ki nan izin, plantasyon, atelye siyen ak patwon, mèt izin, plantasyon ak atelye yo. Kontra sa a bay kijan kondisyon travay yo ap ye pandan yon peryòd de tan. Li gen dwa pou yon lane, 2 lane… Li bay tou kijan salè a ap ye pandan tan sa a. Li bay kijan ogmantasyon salè a dwe ye pandan tan sa a. 2 pati yo, patwon an/asosyasyon patwon yo ak Sendika ki siyen kontra a dwe respekte li. Yon bagay ki enpòtan pou ouvriye se ke nou pa ka goumen degrennen, degrennen. Pou nou goumen byen, fòk nou goumen ansanm. Patwon yo ta renmen nou vin devan yo grenn pa grenn pou yo kraze zo nou, bwè nou pi fasil. Men avèk kontra travay kolektif la, n ap parèt devan patwon yo an blòk, an fòs òganize.

Kisa kontra travay kolektif la mande? Kontra travay la se yon pratik enpòtan pou klas ouvriyè a. Li pèmèt tout ouvriye nan yon izin kole tèt ansanm, kanpe fèm tankou yon pwen ki byen sere, byen fèmen pou frape di e defann dwa yo epi tou pou sendika yo solid, konbatif. Li mande sendika yo pa sendika tyoul patwon.

Nan klas ouvriyè a, nan mitan nou menm ouvriye nan Codevi, dwe gen gwo ajitasyon ki kontinye fèt sou nesesite òganizasyon nou an, sendika nou an ki se SOCOWA kòm òganizasyon otonòm nou, nou rive bati ak anpil difikilte, nan gwo batay. Jounen jodi a,nou dwe rantre nan ajitasyon/mobilizasyon jeneral sou kesyon kontra travay kolektif la. VINI NAN REYINYON ASANBLE NOU YO REGILYÈMAN EPI SWIV MODÒD SENDIKA A. N AP DI ABA TOUT SOUSOU AK MOVE ZANGI KI VLE DEZINI NOU ! VIV LIT OUVRIYE VANYAN NAN CODEVI !

NOS DOSSIERS: