Batay Ouvriye Banner


ENTÈSENDIKAL PREMYE ME - BATAY OUVRIYE (ESPM-BO)


Wanament, 13 novanm 2003


KAMARAD OUVRIYE, OUVRIYÈZ NAN ZÒN FRANCH GRUPO M WANAMENT,

ENTÈSENDIKAL PREMYE ME – BATAY OUVRIYE ap salye nou ak lonè respè. Entèsendikal nou an, se yon òganizasyon ki regwoupe sendika faktori, izin, etablisman, ti atelye, tankou asosiyasyon travayè. Nou tout travay nan tout peyi a pou konstriksyon yon mouvman sendikal otonòm, ki di gran moun tèt li, konbatif e demokratik e nou òganize ouvriye ak travayè pou mobilizasyon nou, dekwa pou nou rive RACHE DWA NOU.

Nan ka faktori Grupo M nan Wanament, gen divès demach ki deja reyalize nan objèktif sa a. Youn ladan yo se kontak nou pran ak direksyon fabrik sila a pou diskite dwa ouvriye yo, respè kòd kondyit ki egziste anndan an, respè lalwa peyi d Ayiti ansanm ak tout konvansyon entènasyonal Leta ayisyen e ki reji rapò travay yo dekwa pou yo pi kòrèk e kapab bay ouvriye yo yon lòsyè pou yo viv. Se konsa nou ekri propriyetè a faktori kote n ap travay la, ki di alatèt Grupo M, msye Fernando Capellan, ki reponn nou, pwomèt rankontre ak nou e, pou touswit, mete nou an kontak ak direktè izin nan, msye Limbert Cruz. Se avèk li n ap prepare yon reyinyon nan limedya pou presizeman diskite diferan sijè sa yo.

Grupo M fè nou jwenn kòd kondyit yo ki reji rapò ni direktè ni sipèvizè ansanm ak ouvriye yo. Konpayi Levi Strauss, ki se mak pantalon n ap fè anndan an, yo menm tou fè nou twouve kòd kondyit ki regle menm kalite rapò yo.

Men, sou yon lòt bò, nou okouran tou DWA OUVRIYE YO GEN TAN PAP RESPEKTE KÒMSADWA ANNDAN FABRIK LA ! Nou okouran sipèvizè ansanm ak direktè rele sou nou jan yo vle, imilye nou, deja fè revokasyon abitrè e menm rive di ouvriye pa gen dwa mete sendika nan izin la ! Nou okouran tou, jan travay la òganize a, li egzije nou fè anpil lè siplemantè, san yo pa konsidere sa nan pèman nou, ni san sa pa parèt nan bonis oswa konje nou. Fason sa a, salè nou vin prèske pa reprezante anyen ankò devan valè è d tan nou sètoblije bay pou reyalize tarif yo.

Se devan tout pwoblèm sa yo ki deja parèt nan Zòn Franch sa a, nou wè pou vin diskite ak direksyon a, dekwa pou nou kapab rache dwa nou. Men tout diskisyon nou ak direksyon a pap vo anyen si, anndan izin la menm, nou menm ouvriye nou pa ranmase karaktè nou pou mete SENDIKA NOU KI RELE NOU CHÈMÈT CHÈMETRÈS POU RACHE DWA NOU !

Nou menm nan Entèsendikal la, n ap pwopoze yon KONTRA TRAVAY KOLEKTIF, ki se meyè fason pou nou rache dwa nou ANSANM. Men, la ankò, fòk se nou tout ouvriye ki pou diskite l ansanm, pou se ansanm nou BATAY, ansanm nou rive.

VIV ÒGANIZASYON AK LIT OTONÒM OUVRIYE NAN ZÒN FRANCH !

VIV MOBILIZASYON NOU POU RACHE DWA NOU !

DOSYE ZON FRANCH CODEVI WANAMENT