Batay Ouvriye Banner


ENTÈSENDIKAL PREMYE ME - BATAY OUVRIYE (ESPM-BO)

Entèvansyon # 2 Wanament, 4 desanm 2003KAMARAD OUVRIYE, OUVRIYÈZ NAN ZÒN FRANCH CODEVI (GRUPO M) WANAMENT,

Semenn pase Entèsendikal Premye Me Batay Ouvriye te fè yon adrès pou ouvriye zòn franch Codevi kote nou te fè parèt nesesite òganize devan esplwatasyon patwon yo nan zòn franch la.

Koulye a, se pi rèd. Kondisyon yo vin pi mal anndan an, kote :

• Tarif yo (meta a) kontinye ap ogmante san rete, egal kadans travay la vin enfènal, se kò nou k ap sakaje e nou pa menm gen tan pou soufle. Met sou sa, yo fòse nou fè siplemantè, bagay ki ilegal paske lalwa di yo pa gen dwa fòse moun fè l si yo pa vle. Poutan, yo fè l e yo menm bloke pòt pou anpeche nou sòti lè nou konnen nou fini. Sa fè nou rive nenpòt 7, 8 è lakay nou, nou fatige, nan mitan pakèt ensekirite ki gen nan lari a. N ap fè sonje nòmalman siplemantè dwe peye yon fwa edmi lavalè lè nòmal la e depi yon ouvriye travay 6 jou jiska samdi, yo dwe peye dimanch la. Konsa tou, depi travay la ogmante, salè a dwe ogmante.

• Tou sa fèt nan yon anbyans travay ensipòtab. Sipèvize yo, dominiken kou ayisyen, ap joure nou, rele sou nou, imilye nou. Pou fanm k ap travay anndan an menm, bagay la pi di pou nou toujou, kote sipèvizè gason yo ap fè n konprann pou nou ka kenbe djòb nou, fòk nou byen avè yo, y ap tizonnen pou nou kouche.

• Devan tou sa, pou ti krik ti krak, depi ou ouvè bouch ou, yo revoke w. Kidonk, se kareman ann ESKLAVAJ, nou twouve nou la.

Koulye a, vin jwenn Afè Sosyal, kidonk biwo leta ki okipe kesyon relasyon travay, tabli yon biwo anndan izin lan menm. Pou koumanse se yon bagay ki ilegal nèt. Lalwa di fòk Afè Sosyal kenbe tout endepandans li, yon fason pou li ka tranche tout ka ki ka parèt ak tout netralite l, san pyès patipri. Kidonk jan Afè Sosyal gen tan foure tèt li anba zesèl Grupo M, nou menm ouvriye, nou gen tan wè ki kalite konfyolo ki gen tan tabli ant 2 pati sa yo sou do nou.

Kidonk, devan tout sa, nou deja wè kouman se SOU PWÒP FÒS NOU POU NOU KONTE ! AN NOU TOUT KONTINYE ÒGANIZE NOU PIPLIS POU NOU BATI SENDIKA NOU E RACHE DWA NOU KÒMSADWA, DWA SILA YO KE NOU DEJA WÈ PATWON AK SIPÈVIZÈ YO DEJA AP PILE, SA KI JISTEMAN EGZIJE NOU TOUT OUVRIYE ÒGANIZE POU NOU KANPE ANFAS YO !

Pa bliye, se tout dwa nou pou nou òganize dapre :

- Konstitisyon peyi a ;

- Kòd di Travay la ;

- Konvansyon Entènasyonal peyi d Ayiti ratifye ;

- Akò Grupo M siyen ak Kòporasyon Finansyè Entènasyonal (Bank Mondyal) pou jwenn 23 milyon dola sou kondisyon li respekte dwa sendikal. Anpil gwoup entènasyonal ap veye Grupo M sou kesyon sa a !

- Kòd kondwit Grupo M ak konpayi Levi-Strauss, ki se kliyan l.


ABA LESPLWATASYON ! ABA IMILYASYON ! ABA LESKLAVAJ !!!

VIV LIT OUVRIYE OGANIZE NAN CODEVI GRUPO M !

DOSYE ZON FRANCH CODEVI WANAMENT