Batay Ouvriye Banner

Kòd Kondwit CODEVI

CODEVI, Antrepris ki kreye anba depandans Group M, e an mèm tan aliyen man vizyon l’, misyon l’ epi valè l’, yo menm ki asire rekonèt e amelyorasyon nan kalite vi resous imènn epli espesyalman milye anviwònnman k’ap bay a anplwaye l yo, ki gen posibilite de youn atitud jis e amonize, li angaje l pou l’ swiv alalet kòd konwit sa ke pwal mete an pratik nan tout antrepris oubyen inite bisnis ki andedan l’.

Prensip Jeneral

Iníte bisis CODEVI, yo deklare, komen e aksepte Tout lwa, nòm e Règleman Travay de peyi ya e obligasyon ki derive de yo menn. An mèm tan aplikaryon ak akonplisman yo.

Anviwonnman

Nan posesis pwodikyon, yo prevwa, proteje e aplike avèk pèfèksyon, nòm e lwa anviwònnman pou kontribuye soutni sante entegral kominote ya. Nap kenbe prezèvasyon forè e resous natirèl ki egziste kise sous lavi pou kominote trabayè e nasyonal.

Diskriminasyon

Seleksyon pèsonèl yo fèt e baze nan prensip etìk e imèn pou chwazi nan chak pòs. Kandida egzat pou l’ ranpli fonksyon l‘, pou rekonèt abilite l’ alèd de pwèv e atitid, san gade sou ras, koulè, pati oubyen relijyoun, sèks, nasyonalite, kwayans politik, eta sivil. Sistem konpansasyon nou an baze nan fonksyonneman e pwodiktivite, etabli atravè objektif ekip e endividyèl: nan tan, kalite e kantite ki te deja detèmine e rekonèt pa anplwayè yo.

Travay Fòse

Andedan CODEVI nou pap kontrate sèvis ni mendèv fòse, ni moun ki genyen entèdiksyon de travay pou aspè legal oubyen moral. Moun ki seleksyone yo vini lib e volontèman mande travay, avèk yo nou chwazi ekip de travay nou.

Mendèv Minè

Nan aplikasyon atik 333 e 334 Kòd travay Ayisyin, inite bisnis yo pap anplwaye moun ki genyen pipiti laj ke 18 lane. Apranti yo gen menm dwa e devwa ak majè yo.

Salè e Onorè

Salè k’ap peye pou chak travay se sa ki an akò avèk kontra travay la e li pap pipiti ke salè minimòm ki etabli.

Fason peyman ap konfòm ak travay ou reyalize, ki se pwodiksyon, pa è ou byen pa yon salè fiks. Peyman sa a ap fèt pa semèn ; pa kenzèn ou pa mwa, an akò avèk akò nou fè ak anplwaye ya, nan kòmansman kontra li. Si nan ka nou ta bezwen yon tan anplis nan pwodiksyon, se devwa nou pou redwi tan sa a pou nou toujou kenbe pwopozisyon e politik pou nou bay yon trètman jis ak anplwaye nou yo.

Kondisyon Travay

Fabrik CODEVI yo dwè konsève pwòpwete, koulwa lib, byen eklere, byen vantile, machinn nan bon eta, pwodwi chimik ke yo konsidere kòm risk dwe indantifye e anmagazine yon kote byen detèmine e an sekirite, ytilizasyon l dwe fèt ak pwekosyon, twalèt yo ap konsève an bon eta, ak kondisyon ygyenik. Mezi, nòm, e reglamantasyon sekirite, ygyèn endistriyèl ap ajou epi yon aplikasyon byen estrik. Nou bay bon anviwònnman e nou pwivileje bon trètman, respè dinyte e dwa chak moun.

Libète Asosiasyon

Anplwayè yo gen libète pou gen relasyon ak moun yo dezire.

CODEVI pap mete anpèchman avèk anplwayè ki dezire fè yon asosyasyon legal e pasifik.

Vijilans e Aplikasyon nòm yo

Pou CODEVI kapab kenbe relasyon l’ avèk Group M, li yon kondisyon endispansab obsèvasyon, akonplisman kòd sa a.

Nan ka kontrè li ka fèmen e/oubyen li dwe antreprann yon plan aksyon korektif e lap fè swivi yo.DOSYE ZON FRANCH CODEVI WANAMENT