Batay Ouvriye Banner

Lèt Konpayi Levi-Strauss pou Batay Ouvriye


29 oktòb 2003

Chè Yannick Etienne,

Mwen se Miriam Rodriguez, direktè rejyonal Amerik yo ki responsab kesyon Kòd Kondwit yo, e m te kontan anpil pale ak ou maten an. LS&CO angaje pou l asire ke tout moun k ap fè pwodyi nou yo (pantalon abako) kèlkanswa kote a nan lemonn, fè l nan kondisyon sekirite ak sante, epi pou yo trete ak diyite ak respè. An 1991, nou te vin premye konpayi ki te tabli yon kòd konyit konplè pou manifakti ak kontraktè k ap fini rad e ki an rapò ak konpayi nou an. Kòd sila a – ke nou swiv e mete an vigè – dirije pratik biznis yo tankou rekritman ekitab, sante ak sekirite travayè, epitou kesyon respè anviwonman.

Jan ou te mande l, m ap tou fè w jwenn yon kopi kòd Levi Strauss la an Fransè. Aktyèlman, sa Kreyòl la poko fin pare, men m ap voye l pou wou kou l posib. M ap fè w jwenn tou adrès Levi Strauss sou kesyon an nan entènet: www.levistrauss.com/responsibility/.

Anplis kòd kondwit nou ak sa lòt konpayi yo sipòte, kontraktè nou ann Ayiti (Grupo M) genyen pwòp kòd kondwit pa l ki spesifikman pale sou eleman kle dwa travayè yo. Kòd la, yo kominike l bay anplwaye yo pandan oryantasyon an e yo afiche l atravè faktori a nan lang lokal la. M ta ankouraje w kontinye dyalòg ou ak direksyon Grupo M a, e mande yo yon kopi kòd yo a.

Anfen, Yannick, m ta renmen kontinye genyen bon jan dyalòg ant ou menm ak mwen menm konsènan kesyon ki vital pou travayè ayisyen yo ak dwa yo. Mwen mete fason pou ou ka kontakte m alèz pi ba a. Nan lespwa ou ak mwen ap ka rankontre byen vit nan vwayaj mwen gen pou fè Ayiti a,


Bon jan santiman,

Miriam

<<Global_Source_Guide_FR.pdf>> <<FRENCH A4 FINAL.doc>>

Miriam Yvette Rodriguez

Levi Strauss, the Americas

Code of Conduct Regional Manager

Tel: 954-331-8228

Fax: 954-331-8229

E-mail: mrodriguez@levi.com

DOSYE ZON FRANCH CODEVI WANAMENT