Batay Ouvriye Banner

LIS REVANDIKASYON OUVRIYE

NAN CODEVI S.A. (Mas 2004)


I

LIS REVANDIKASYON IMEDYA OUVRIYE NAN CODEVI S.A. (Mas 2004)

Lis revandikasyon Sendika a prezante nan enterè tout ouvriye nan izin lan devan direksyon zòn franch Codevi (Compagnie de Développement Industriel, S.A.) nan Wanament. Negosyasyon an ta dwe abouti a yon konvansyon kolektif ki dwe sèvi kòm baz pou amelyore kondisyon travay nan premye izin Codevi a epi jwenn respè pou pèsonn yo, pou dwa yo genyen kòm travayè. Nan lis revandikasyon sa a, gen de pwen nou wè ki pou diskite touswit. Gen dòt, se nan yon delè k ap fikse ant 2 pati yo pou negosyasyon fèt sou yo. Negosyasyon yo ta dwe mennen a yon kontra kolektif ki ta valab pou yon dire ke 2 pati yo ta gen pou fikse.

A) Pwen imedya yo, yo touche kesyon tankou:


1) Reyentegrasyon 34 manb Sendika yo, direksyon Codevi te revoke an vyolasyon lwa peyi a ak konvansyon entènasyonal sou kesyon travay. Fòk:

 Tout ouvriye yo kenbe ansyennte yo nan antrepriz la epi touche salè yo pou tout tan yo fè andeyò izin lan depi 2 mas 2004;

 Antrepriz la bay Arièl Jerome tout swen ka li mande epi ranbouse li tout depans li fè deja pou konsiltasyon ak ekzamen medikal yo;

 Kesyon prezans lame dominikèn anndan zòn franch ak wòl gwoup nèg ame”Baz 52” nan bat epi arete ouvriye nan jou ki te 2 mas la dwe klarifye e rezoud.

 Fòk responsab zòn franch lan kanpe nan sèvi ak vyolans pou rezoud konfli travay e pran mezi kont tout moun ki pa respekte sa;

 Direktè Codevi/Grupo M, Msye Limbert Cruz, tabli prensip rankont regilye pou l chita ak Komite Ekzekitif Sendika Ouvriye Codevi Wanament pou kòmanse devlope yon lòt kalite rapò ant anplwayè/sendika nan zòn franch lan. Nan rankont sa a, divès pwen ta abòde pou lanse negosyasyon pou yon akò siyen ant 2 pati yo. Pami yo, divès lòt ouvriye ki revoke e ki pa resevwa prestasyon legal yo ak lòt pwen ki nan lis sa a.

 Direksyon Codevi/Grupo M rekonèt ke, selon lalwa nasyonal kou entènasyonal, Sendika a gen dwa vini ak, oswa voye, youn ou 2 mandatè, depi sila yo akonpayen pa yon lèt ki pwouve manda yo. Mandatè sa yo gen dwa parèt kit se devan Direksyon an, kit se devan Ministè Afè Sosyal, oswa nenpòt ki lòt moun, òganism oswa enstitisyon.

2) Pou amelyorasyon rapò ak kondisyon travay yo, nou mande Codevi:

 Respekte dwa ouvriye genyen pou genyen òganizasyon sendikal pou defann dwa ak enterè yo nan objektif amelyorasyon lavi yo ak kondisyon travay yo;

 Trete tout ouvriye ak ouvriyèz ak respè. Nan jan sipèvizè ak ajan sekirite yo pa respekte ouvriye, fòk direksyon izin lan pran mezi disiplinè serye kont sa e sanksyone klèman anplwaye ki pa respekte sa;

 Sispann revokasyon abitrè ak ilegal pou aktivite sendikal, pozisyon ki depaman ak anplwaye anndan antrepriz la;

 Sispann tout fòm diskriminasyon kit se diskriminasyon sou baz sèks, ras, ran sosyal ak nasyonalite nan rapò direksyon ak ouvriye yo;

 Pran mezi pou pèsonèl gason ki nan administrasyon izin lan sispann pratik tizonnay seksyèl sou ouvriyèz yo nan mande yo favè, nan fòse yo rete tann nan biwo nan lè ki ta apre yo fin travay;

 Kanpe sou tout sispansyon kòm mezi disiplinè san ouvriye a pa gen mwayen pou konteste desizyon an oswa defann tèt li kont yon akizasyon oswa pozisyon manm direksyon antrepriz la ki konn bay sispansyon yo. Kalite pratik sa yo vyole dwa pou sekirite nan travay ki se yon garanti pou nou kapab fè fas a responsabilite nou genyen yo;

 Bay Sendika a apwouve tradiksyon kreyòl règleman enteryè ak kòd kondyit Codevi

 Afiche epi distribye kopi an kreyòl règleman enteryè ak kòd kondyit Codevi ki apwouve yo bay tout ouvriye ak ouvriyèz pou yo enfòme yo sou sa ki ladan yo;

 Aksepte prezans yon komisyon verifikasyon endepandan ki ta fòme pa moun/pèsonalite ki gen kredibilite ak moralite nan sosyete ayisyèn ak dominikèn oswa onivo entènasyonal.

3) Pou dwa pou fè asosyasyon ak pou negosye yon kontra kolektif, fòk responsab Codevi yo asepte pou:

 Respekte dwa tout ouvriye ak ouvriyèz san distenksyon pou fòme Sendika san yo pa viktim mezi reprezay ak zak diskriminasyon bò kote manb direksyon zòn franch lan;

 Sendika Ouvriye Codevi nan Wanament ki afilye nan Entè-Sendikal Premye Me/Batay Ouvriye kòm òganizasyon ki reprezante ouvriye ak ouvriyèz nan zòn franch Codevi / Grupo M devan administrasyon an fonksyonen dapre lejislasyon travay peyi Dayiti;

 Kite Sendika a afiche bilten, avi, nòt ki pote inisyal manb Komite ekzekitif Sendika a nan yon tablo d afichay ki ta anndan antrepriz la;

 Pèmèt manb Sendika a distribye feyè nan lakou zòn franch pandan rekreyasyon oswa apre travay;

 Resevwa, de Komite Ekzekitif Sendika a, kiyès ki delege pou reprezante Sendika a devan antrepriz la. Delege sa yo ap gen pou misyon:

 Pote revandikasyon oswa doleyans ouvriye yo genyen devan direksyon an;

 Pote reklamasyon, plent kont enfraksyon sou dwa travay ak sekirite ouvriye yo;

 Kominike sijesyon, obsèvasyon ouvriye yo devan direksyon antrepriz la;

 Enfòme Sèvis enspeksyon nan Ministè Afè sosyal ak Travay lè gen vizit oswa ale nan biwo ministè a pou mande entèvni oswa pou pote plent ouvriye yo ta genyen;

 Alète manb Sendika a, manm direksyon Codevi sou tout pwoblèm ki ta parèt nan travay la pou koreksyon fèt oswa jwenn yon solisyon ki ta satisfè 2 pati yo;

 Antann ak direksyon Codevi a sou pwosedi pou règleman reklamasyon, griyèf oswa konfli (endividyèl kou kolektif nan izin lan;

 Enfòme epi konsilte delege Sendika yo anvan tout leyòf, revokasyon an mas sou rezon an ak gravite sitiyasyon an epi plan direksyon an genyen pou sa fèt

 Pran kontak ak enstans verifikasyon ak kontwòl sou zòn franch la, kit se sa ki depann de Grupo M, IFC, Levi Strauss, leta ayisyen, kit se lòt ki endepandan;

 Negosye epi veye pou tout akò, konvansyon kolektif ki ta siyen ant direksyon Codevi ak Sendika a respekte kòmsadwa.

 Delege sendikal yo dwe gen pwoteksyon kont tout mezi ki ta pote prejidis a responsablite yo antanke reprezantan travayè yo devan antrepriz la. Yo dwe benefisye de tan lib pou ranpli fonksyon yo san yo pa pèdi sou sale yo/prestasyon yo ak avantaj sosyal yo genyen. Yo dwe gen aksè a tout kote nan lye travay la pou yo kapab ranpli fonksyon yo. Yo dwe gen aksè tou a manm pèsonèl ki gen pouvwa desizyon yo depi li nesesè. Epi reprezantan sendika ki pa anplwaye nan antrepriz la, men ki la a tit konsiltatif dwe gen aksè a zòn franch depi delege Sendika a avèti responsab yo.

LIS REVANDIKASYON POU TOUSWIT ANN APRE OUVRIYE CODEVI S.A.

B) Sou pwen ki pou diskite apre nan yon tan ki pa twò long, men yo:

1. Sou Salè, nou mande:

 Yon ajisteman nan salè de baz la ki fikse a _____ goud pou piti pou yon jounen travay 8 èd tan epi ki kenbe kont jan kou lavi ap ogmante dapre sa ki di nan atik 137 Kòd Travay la;

 Yon bès nan tarif (meta) ki gen kounyè a paske pa gen mwayen fè kòb ladan l. Sa nou touche a pa ka fè anyen pou nou;

 Presize kòman tarif (meta) ki genyen yo deside, sou ki kritè yo etabli yo. Chak fwa nou rive fè li, yo monte li sou nou epi rive yon lè yo di pa gen travay. Sa lakòz yo fè nou pete fyèl nou pou granmesi oubyen nou touche yon ti monnen ki pa kapab pèmèt fè fas a responsablite nou.

 Jounen travay la se 8èd tan li ye. Fòk yo peye lè siplemantè yo ak travay de nyit 50% majorasyon jan atik 97,98 ak 120 Kòd Travay la mande l;

 Salè konplè nou dwe genyen: sa nou fè pou yon jounen travay nòmal 8 èd tan, travay siplemantè yo, travay nan lè lannyit yo(ant 6zè di swa a 6 zè nan maten), travay jou dimanch ki fèk ak jou ferye;

 Fòk chak ouvriye kapab verifye fèy pwodiksyon pa li, ki di kantite li fè nan yon semen travay epi nan jou pewòl, li dwe resevwa yon fich pèman ki montre klèman montan salè konplè li fè pou yon peryòd travay spesifik, konbyen ki sòti ladann pou kotizasyon ONA, kòb konje,bonis, elatriye…;

2. Sou kondisyon travay:

 Kafeterya a ta dwe sèvi manje a yon pri abòdab. Pou sa fèt, Fòk yo amenaje l pou machann manje kwit yo vin vann ladan l kote konpayi an ta sibvansyonen chak plat manje ki vann epi mete ekipman nesesè pou sa fèt nan bon jan lijyèn;

 Pou rezon sekirite, lè rantre nan travay la ta dwe 7 è olye 6 zè di maten epi sòti a ta 4è ak posiblite travay samdi.

 Depi yo travay samdi, fòk yo peye dimanch lan tou. Cf. atik 107 a 112;

 Jou ferye yo dwe peye kòmsadwa.;

 Direksyon dwe konstwi yon sal repo kote gen espas pou ouvriye yo chanje rad travay;

 Direksyon dwe asire transpò ale retou.

3. Avantaj sosyal:

 Fòk sant sante a ta dwe sèvi fanmi pwòch ouvriye yo epi ta gen yon famasi ki ta vann medikaman a pi ba pri;

 Amenaje yon espas pou ouvriye yo kapab enfòme ak rekreye yo tankou yon teren foutbòl, sant kiltirel ki ta gen bibliyotèk ak sal pou fè alfabetizasyon, konferans oswa fòmasyon kontini pou ouvriye/ouvriyèz ki vle devlope kapasite yo;

 Bay tout ouvriye yon prim pou yo sa kapab voye pitit yo lekòl oswa kontinye lekòl pa yo;

 Peye ONA, konje matènite selon lejislasyon peyi a;

 Aplike sa ki prevwa kòm avantaj sosyal nan akò Grupo M/IFC-Bank Mondyal pou enstalasyon zòn franch la an tèm benefis sitwayen nan zòn Wanament ta dwe jwenn;

 Bous detid pou ouvriye yo ka kontinye fòmasyon klasik yo oswa fòmasyon teknik sou divès aspè nan endistri tekstil ak abiman;

 Konje peye pou ouvriye al nan seminè fòmasyon pwofesyonèl pou yon ti bout tan ant 3 a 10 jou;

 Mete yon fon solidarite pou ouvriye ka prete lè yo gen ijans tankou lanmò, maladi. Fon sa a ta dwe nan yon kont an bank k ap rapòte enterè;

 Fomasyon yon Komisyon pou jere pwogram sosyal anfavè travayè nan izin zòn franch lan tankou:

 Òganizasyon chanpyona foutbòl ak seyans kilti fizik;

 Kanpay vaksinasyon timoun piti nan Wanament;

 Kanpay prevansyon sida;

 Jounen pwomosyan sante repwodiktif pou fanm nan Wanament;

 Fon kredi pou ti machann manje kwit pou yo amelyore kalite sèvis yo bay ouvriye yo nan kafeterya a;

 Fondasyon Grupo M mete yon sòm de ___________ chak ane disponib pou amelyorasyon pwodiksyon agrikòl rès pati plenn Maribawou a. Fon sa a ta dwe ede ti kiltivatè fè pi bon jaden tankou konstwi yon ti system irigasyon ak dlo larivyè Masak, amelyore semans, transfòmasyon pwodyi agrikòl yo…

Nan konklizyon negosyasyon yo, tout sa 2 pati yo antann yo sou yo ap rantre nan yon konvansyon kolektif ke 2 pati yo ta siyen. Dokiman an t ap pote siyati reprezantan Sendika a , reprezantan Codevi ak lòt temwen ke 2 pati yo ta prezante.

Tout dezakò sou konvansyon an ak entèpretasyon ki pa menm, youn nan pati yo ta pote l devan yon twazyèm pati ki ta Direksyon Travay/MAST oswa yon lòt enstans 2 pati yo dakò ak li pou bay avi li oswa tranche sou diferan ki ta parèt nan aplikasyon konvansyon an.Pou Sendika Ouvriye Codevi nan Wanament (SOKOWA) :_____________________________________ ____________________________________

Kòdonatè Jeneral Responsab Komisyon Revandikasyon ak LitAvril 2004
DOSYE ZON FRANCH CODEVI WANAMENT