Batay Ouvriye Banner

BILTEN NOUVEL BATAY OUVRIYE

Rive jounen jodi a, nan kad soutyen solidarite apre latè tranble 12 janvye 2010 la, nou resevwa:

1.         An lajan (US $)

Miami Autonomy and Solidarity  $                                               2,330.00
Revolutionary Poets Brigade (California)  $                                                   420.00
Solidarity Committee  $                                                   110.00
Solidarity Center  $                                               2,620.00
Conlutas (Brésil)  $                                             87,843.60
Peuples Solidaires de France  $                                             10,161.00
Convergencia de Izquierda de Argentina  $                                                   978.00
Groupe Révolutionnaire Socialiste de Martinique  $                                               1,430.00
Miami Autonomy and Solidarity  $                                             15,700.00
Sindicato dos Trabalhadores  $                                               2,745.07
Action Carême Suisse  $                                               5,650.00
Haiti Support Group  $                                               2,000.00
Philadelphia Hospital Workers  $                                               2,142.27
Frente Obrero Socialista - FOS  $                                               1,000.00
Sindicato Celima SA  $                                                   400.00
Comision Gremial Banco Provincia Buenos Aires  $                                                   175.00
CNT - AIT Puerto de Santa Maria, España  $                                               5,906.08
TOTAL  $                                           141,611.02

 

2.         An nati 


Action Carême Suisse

4 gwo tant

 

2 mwayèn pwela

 

2 bidon dlo

 

 

Solidarity Center

5 mwayèn pwela

 

2 katouch lank rizograf

 

80 kit konplè manje, pwodyi pou kay, ak lòt fasilite pou ijans

 

 

Kòdinasyon Nasyonal Vodouizan Ayisyen

7 saks diri 100 liv

 

6 tentes mwayèn

 

1 kès manje déjà kwit

 

 

Divès donatè

1 gwo pwela

 

1 tant familyal

 

10 gwo pwela

Pòtoprens, 25 mas 2010Solidarite sa a te vini apre Batay Ouvriye te lanse Apèl ki la a, nan dat 20 janvye 2010.

APÈL SOLIDARITE
APRE LATÈ TRANBLE 12 JANVYE 2010 LA
NAN PEYI D AYITI

Latè tranble 12 janvye 2010 la frape nou menm pèp ayisyen an fò anpil.
Sou kote batiman piblik yo, vreman vre, se katye popilè yo ki piplis detwi.Se pa sipriz, se yo ki pi frajil, pi enstab : se yo leta pa janm bay sèvis, ni pyès konsolidasyon, pyès anyen; okontrè yo toujou prèt pou mete nou deyò, deplase nou, ki fè nou pa janm ka chache konsolide pwòp tèt pa nou.
Pandan sèten kapitalis vle fòse ouvriye tounen travay nan faktori ki tou domaje ; pandan mèt magazen yo se sere y ap sere machandiz yo, san konte sa ki deside vann nan pri tèt nèg ; pandan leta a montre-demontre yon absans total, yon enkapasite ak yon enkonpetans ki toujou mak fabrik li (se vòlè, fè magouy ansanm ak sèvi grandon, boujwa ak miltinasyonal yo tou sèl li konnen) ; pandan lapolis swadizan “pwoteje ak sèvi” a pa janm parèt vin bay popilasyon an sekirite anfas gang yo (se nòmal, se represyon sou pèp la ase yo konn fè); pandan fòs enpeyalis yo ap pwofite èd y ap bay yo pou mete peyi a anba yon titèl yo ta vle definitf... ouvriye yo, travayè yo, mas popilè yo an jeneral ap sibi yon sitiyasyon katastwòf kote yo lage 2 bra pandye.
Sèten près devlope aspè pwogresis yo nan pèmèt yon minimòm kowòdinasyon apati teren an, sèten endividi bay yon apyi nan sa tou, komite popilè konsekan yo ap travay san rete pou fè sa yo kapab, men: pa gen mwayen! Vreman vre, anplis li masakre nou tribò babò, latè tranble a depase nou nèt.
Nan Batay Ouvriye, menm si laplipa kad ak manm nou yo vivan, anpil nan nou pèdi fanmi, kay, tout ti byen nou… anpil nan nou blese, estwopye epi, pandan nou gen pou fè fas ak antere mò nou yo, antretyen lavi nou jounen jodi a vin enposib…
Nan mezi nou kapab, nou derefize pase anba sikwi dominan yo. Men sitiyasyon an anraje ! Se sa ki pèmèt nou, jounen jodi a, lanse yon APÈL SOLIDARITE avèk tout ouvriye, tout travayè, tout pwogresis konsekan nan lemonn antye pou chache ede nou soti nan move pas sila a ki tonbe anwo nou.
Daprezavwa envantè nou fè rive jounen jodi a, men bezwen pi imedya nou :
Kay kraze                                US $    50,000.00
Bagay ki pèdi                                      20,000.00
Blese, estwopye                                  10,000,00
Antretyen lavi                                     30,000.00
Fè fas ak lanmò                                   10,000.00

Egal                                         US $    120,000.00

Nou dwe mete yon 40% ogmantasyon sou sa nou kalkile a, etan done tout diferan pri yo ap monte tèt nèg e pral kontinye monte. Kidonk, vre TOTAL seksyon sa a, se anviwon :     US $ 170,000.00
Kounye a, gen diferan kontak nou te fèk kòmanse ap devlope apre epi apati batay 200 goud la. Yo anpil e yo nan diferan katye. Nou dwe pòte yo sekou tou, nan mannyè nou kapab men aktivman. Sa ap mande yon lòt kalkil kòb ki dwe mete sou premye a. Epitou, nan zòn kote militan ak manm nou yo rete oswa ap fonksyone, gen divès aksyon kominotè k ap fèt. N ap patisipe ladan yo men nou dwe mete piplis enèji pa nou ladan yo, pou enprime oryantasyon nesesè a. Touswit tou, nou dwe pran inisyativ mete sou pye aksyon pa nou, nan kad rekonstriksyon an, kote nou pa dwe annik kite se klas dominan yo ki pral ba l fòm yo vle a. Sa tou ap mande kòb.
Lè nou konsidere tout kalite aksyon ak solidarite sila yo, nou kapab di GRAN TOTAL nou bezwen an jounen jodi a, pou premye peryòd sa a, rive apeprè nan : US $ 300,000.00
Se sa ki pou pèmèt nou siviv, ede sèten lòt travayè kenbe epi rezoud nan yon minimòm lavi pa yo, epi eprime yon direksyon politik nan batay pou lavi jounen jodi a, depi an lagan, dekwa pou nou kapab devlope piplis fòs devan lòt katastwòf k ap tann nou : sila enpeyalis yo, klas dominan yo ansanm ak leta reyaksyonè yo a ap prepare sou do nou.
N ap remèsye alavans tout sila k ap kontribye yo. Moman an mande solidarite sa a, ki dwe tou pran sans yon rapwochman, yon avanse anplis nan batay komen nou.
Pou sila k ap voye èd an nati (medikaman, rad, manje, dra, chèz...) adrès la se dirèkteman nan lokal santral nou: Batay Ouvriye, Delma 16, nimewo 13 bis, Pòtoprens.
Pou sa k ap voye èd yo kach, kont bankè nou se: 
Bank Name: City National Bank of New Jersey
Bank Address: 900 Broad Street, Newark, NJ 07102
ABA Number: 0212-0163-9 City of NJ Newark
For further credit to: Fonkoze
Account Number: 01 000 9845
Account Name: Batay Ouvriye
Account Address: Ave. Jean Paul II, #7, Port-au-Prince, Haiti

Natirèlman, n ap fè tout moun oswa òganizasyon ki kontribye konnen piblikman tout kalite ak kantite lajan nou resevwa nan chak moman epitou konbyen chak aktivite ak aksyon nou mennen koute.

 

BATAY OUVRIYE
Pòtoprens, 20 janvye 2010


NOS DOSSIERS: