Batay Ouvriye Banner

SOU SOLIDARITE

Apati diferan lit ki mennen, Batay Ouvriye vin jwenn diferan kalite apyi ak solidarite sot nan plizyè òganizasyon osnon gwoup. Pou yon meyè rapò ak divès òganizasyon osnon gwoup sila yo ki te wè pote solidarite yo ak nou, nou wè nesesite fè sikile deklarasyon sa a. Li ta dwe pèmèt zanmi nou kap syiv pratik nou e pote soutyen yo tou, konprann pozisyon nou ak pratik nou parapò a relasyon sa yo.

*

• Yon premye prensip ki gide nou nan pratik nou, se ke nou dispoze chita ak tout òganizasyon ki mande nou chita, depi nou retwouve nan sa yon rantabilite kèlkonk parapò a lit travayè yo, nan enterè travayè yo. Nan kad sa a, nou pèmèt yo konnen klèman pozisyon nou ak pratik nou, e si nou gen pozisyon sou yo, nou fè yo konnen l tou. Lè yo wè tabli oswa kontinye kontak ak nou nan kad lit ak enterè travaye yo kòm bousòl, nou montre nou dispoze vanse, nan kad respè otonomi nou.

• Nan chita ak sèten òganizasyon, kesyon solidarite a konn parèt. Pafwa, pou abòde kesyon an, yo mande nou : ki sa yo ka fè nan peyi yo pou soutni lit nou? Nan sans sa a, repons nou toujou klè: sa ki enterese nou anvan tout bagay, se yon soutyen militan, nan kad yon liy kote pwoblèm dominasyon enpeyalis la poze (menm si li konn defome, etan done, nan anpil ka, se konn de òganizasyon a oryantasyon imanis) epitou fòk pwoblèm esplwatasyon an poze (la ankò, pou menm rezon an, li konn limite a fòm epi anplè esplwatasyon an). Sou kote sa, lè yo vin sou aspè sa a, nou toujou montre, depi li posib, n ap resevwa tout fòm kontribisyon materyèl ki ka ede lit travayè yo vanse nan enterè travayè yo, men ke li se yon lòt bagay parapò a soutyen militan an. Sèten òganizasyon, akòz nati yo menm, gen piplis kapasite pou pòte soutyen militan n ap priyorize a, dòt, se ak soutyen materyèl la yo pis ka kontribye nan lit travayè yo. Sèten, anfen, se nan tou 2. Enpòtan an, nan tout kalite ka yo, se montre klèman ke otonomi politik nou ap toujou rete prensip fondamantal ki gide nou nan nenpòt ki atikilasyon.

• Sou rapò sa a, nou toujou presize n ap vanse nan batay travayè nan yon peyi domine. Travayè yo gen gwo 1imit pou yo viv e, anplis, esplwatasyon y ap sibi a trè gran. Sètènnan, sa bay baz pou devlope gwo batay, men, ankò yon fwa, youn nan eleman ki enpòtan pou batay la, se kapasite materyèl yo. Kidonk, nou pap fè tèt nou ilizyon: apò yo ka trè itil nan sans sa a. Malgre tou, nan kad konstriksyon otonomi materyèl mouvman ouvriye a menm, n ap toujou kontinye chache konte sou pwòp fòs nou tou e, sitou, solidarite materyèl la pa dwe gen okenn efè negatif sou liy nou e sou pratik nou.

• Nou klè tou sou lefèt dominasyon enpeyalis la lakòz yon transfè valé sot nan peyi domine yo ale nan peyi enpeyalis yo. Pou nou, tout fòm nou ka jwenn pou asire yon retou nan valè sa yo , nou dwe itiize yo, depi, ankò yon fwa, yo pa mete an kesyon otonomi nou.

Sou baz sa yo, nou rive devlope rapò menm ak òganizasyon ki panse “ede”. Apre yon tan, yo konn koupe “èd” la . Nan ka sa yo, nou panse se nòmal. Menm kant nou te rantre nan « èd » la, nou te konsyan limit li politikman. E nou te atann nou a devlopman sa a. Men, dòt fwa, nou devlope rapo ki repwodyi yo. Baz solidarite a pi reyèl e solid. Malgre tou, pratik la konn montre òganizasyon ki pòte kalite solidarite sa yo gen limit pa yo tou. E, ankò yon fwa, nou panse se nòmal.

Solidarite a gen yon lòt aks ki enpotan, se devlopman rapò ant òganizasyon peyi domine kap devlope lit yo. Anivo sa a, kote militans lan ka pran fòm kowòdinasyon an, rete ase limite e mande pou anpil travay fèt toujou. Nap travay pou sa e itilize divès mwayen ki ka pèmèt nou vanse nan sans sa a.

Youn nan kontradiksyon nou fè fas a li, se ki moun ki bay sèten òganizasyon fon alòske òganizasyon sa yo, swa poutèt oryantasyon imanis yo, swa poutèt oryantasyon lit yo, nan kad liy yo, wè bay solidarite. Nou respekte otonomi òganiza¬syon sa yo. Rapò nou ak yo limite a yon rapò bilateral. Sa ki enpòtan pou nou, se respè otonomi nou. E, nan kad sa a, kapasite nou pou nou toujou ka pran tout kalite pozisyon nou gen pou pran, kapasite nou pou nou mennen tout kalite lit ki ale nan enterè travayè esplwate yo onivo nasyonal tankou mondyal. Nou konsyan se sa ki ka lakòz yo « bloke èd la ». Men, pou nou, sa segondè. BATAY POU AVANSMAN LIT TRAVAYE YO DWE AVAN TOU YON BATAY OTONOM E, NAN KAD SA A, LI TRE DIFISIL. Li ka menm rive moun ki bay oganizasyon sa yo kòb pou yo « ede » a, fè li nan yon lojik devlopman dominasyon enpeya¬lis onivo mondyal. Nou klè sou sa. Malgre tou, nan kad rapò sa yo, pozisyon nou yo rete kenbe menm jan an, ak menm prensip otonomi politik konplèt la, pandan n ap aksepte tout apyi, solidarite oswa menm « èd » ki vini nan enterè lit travayè yo.

Sa gen konsekans. Li ka rive yon oganizasyon ap “ede" nou e sa ba li pwoblèm ak moun ki ba li kòb yo. Nan ka sa a, li enpòtan yo klè nou pa gen anyen pou nou wè ak kontradiksyon sa a. Menm si nou asepte fè echan j sou li, se yo ki pou fè fas a li. E si gen solidarite reyèl, tranche apati solidarite reyèl la.

Jan nou te di li, gen lòt zanmi k ap swiv pratik nou. Se yon bon bagay. Nou panse pwen sa yo kapab ede yo wè klè. Men nou panse yo dwe evite tout fòm dogmatism. Yo dwe byen syiv pratik yo. Yo dwe pran pozisyon. Nou menm, nou toujou dispoze diskite depi li posib.

Pratik solidarite a, menm jan ak tout lòt fenomèn sosyal, gen konpleksite li. Yo dwe gade li nan kad konpleksite sa a. Dwe gen yon liy klè ki gide li. Sa ki fondamantal, se rete fèm sou pozisyon ki koresponn a enterè travayè esplwate yo, patikilyèman nan lit yo, apati enterè global yo. E, nan sa, sa ki pi enpòtan, se respè pèmanan otonomi politik la. Men, sou kote sa, li toujou nesesè gade divès lòt aspè pou presize oryantasyon taktik yo. Sa valab pou kesyon solidarite a, militant avan tou. Ant òganizasyon travayè, l ap poze yon jan, ak lòt òganizasyon, l ap poze yon lòt jan, ak tout limit li.

Pozisyon: