Dosye Fre
Kiyès nou ye
Pozisyon
Foto

Nouvèl Lakay
Nouvèl Lòt Kote

Solidarite
Akèy

LI APÈL SOLIDARITE BATAY OUVRIYE TE VOYE NASYONAL AK ENTÈNASYONAL NAN DAT 20 JANVYE, 2010 LA, EPI KONTRIBISYON NOU RESEVWA.

pwen

NOUVÈL 2010

 

       

* Videyo sou Mobilizasyon 28 Jiyè nan Nò


Dokimantè "Conlutas no Haiti", Avril 2010


 

DEKLARASYON APRE LATÈ TRANBLE

Anpil pale ap fèt, gen anpil zak y ap poze. Sitiyasyon an grav anpil. Anpil. Tèt chaje a anraje! Latè tranble 12 janvye 2010 la demantibile plizyè vil nan peyi a. Li souke tan dòt tou, yo pa pale sou sila yo. Se sitèlman Pòtoprens, Leyogan, Ti Gwav, Jakmel frape. Jan tout moun konnen, anpil anpil moun mouri osnon disparèt, anpil moun estwopye, anpil kay kraze, anpil moun sinistre. Anpil moun ki te nan travay yo sikonbe, plizyè ouvriye peri nan faktori kote yo t ap travay yo, ti machann, anplwaye nan sèvis piblik, nan kòmès, etidyan, moun nan lari, moun nan katye... Sa rèd.
Yon bagay pou nou chache ekate an lagan, se entèpretasyon ki vle fè moun kwè se “Bondye ki aji”, kòmkwa se ta yon “malediksyon ki frape”... Konsiderasyon sa a ap detounen nou, fè nou soti nan vre kòz yo ki, yo menm, dirèkteman natirèl e ke espesyalis te menm prevwa. Sou yon bò li tou ogmante reziyasyon nou ta sanse dwe genyen devan “zak diven” sa a e li lage nou 2 bra pandye nan yon chita tann, yon alyenasyon; sou yon lòt bò li tou ede maske reskonsabilite leta a yo te avèti e ki pa fè anyen pou chache pran devan epi, nan sa li ta kapab malgre tou, rezoud sèten nan konsekans yo.
Kidonk li nesesè kenbe tèt nou frèt, li nesesè nou poze vre pwoblèm yo, reflechi byen, ansanm, pou nou debouche sou vre solisyon yo.
Nan fè sa, fòk nou klè sou :

***

[...Kontinye li deklarasyon an...] dokiman fòma word


ETE 2009


SOU VÒT 125 GOUD CHANM DEPITE A

Pòtoprens 19 out 2009

Malgre mobilizasyon mas popilè yo an favè 200 goud la,
Malgre mobilizasyon pwòp ouvriye yo, an mas, anba gwo represyon, jou apre jou...,
Malgre pozisyonman final sèten endistriyèl lokal ansanm ak tout kalite entèvansyon an favè yon minimòm jistis sosyal,
Sou do ouvriye yo, nan syè ak nan san militan pwogresis tout kalite, an patikilye etidyan yo, nan yon gwo griyen dan ireskonsab, kriminèl e repiyan, majorite depite yo ratifye objeksyon ilegal trèt la ki, li menm, an bon jan ekzekitan, te annik repwodyi sa gwo boujwa soutretans yo te fè l jwenn.
Pandan yo vle fè n kwè se “viktwa demokrasi”, vòt 125 goud la se rezilta yon konplo klas dominan pi reyaksyonè yo òganize, òkestre, ak patisipasyon sousou pi dosil yo, ak apyi yon represyon jou an jou pi sistematik, pou ranfòse lespwatasyon san limit soutretans la, pou ranfòse dominasyon sinik yo sou pèp ayisyen.
Jounen jodi a, pèp ayisyen an retwouve l anfas yon lènmi ki jou an jou ap vin pi klè. Fòk nou izole l piplis toujou e atake l fas pou fas !
Men, an menm tan tou, devan atak an règ l ap sibi a, pèp ayisyen an retwouve l anfas yon ilizyon li te lese devlope nan tèt li. Sa tou dwe konbat ak menm detèminasyon an !
Nan lit la, kan pèp la reziste ak tout fòs li. Nan lit la, sektè pwogresis nan klas domine yo retwouve yo. Se yon gwo pa.
Jounen jodi a, vòt 125 goud depite yo pa dwe bloke mobilizasyon nou. Okontrè ! Jounen jodi a, tout ouvriye, tout travayè, tout pwogresis konsekan dwe pran reskonsabilite yo pou konstwi ALTÈNATIV ki dwe chavire sanginè sa yo ansanm ak tout trèt ki osèvis yo. Nan enterè Pèp Ayisyen, nan enterè Travayè yo, nan enterè Nasyon an.

Batay la fenk kòmanse !

dokiman fòma word


4/08/2009

KLAS OUVRIYÈ A AJI!

REPRESYON AN AP KONTINYE!

MOBILIZASYON AN DWE PRAN JARÈT PI RÈD!

Yon fwa ankò, anba direksyon ekzekitif la, fòs represif yo reprime manifestasyon ouvriye pou rache 200 goud mizè a. Yo eseye kraze manifestasyon an. Li regwoupe e relanse pi rèd. Madi 11 out la te di, men li montre detèminasyon ouvriye yo pou yo vanse nan batay la.  Sou yon lòt bò, jouk kounye a, etidyan yo te arete abitrèman yo toujou nan prizon. Yo frape yo. Pa menm gen chaj kont yo. Pi rèd, devan fakilte syans imèn lan, yo kontinye ap arete etidyan ak pasan nan lari. Pandan tou sa montre aklè detèminasyon etidyan yo, pwogresis ki angaje 2 pye fèm nan menm konba a, li montre tou wotè represyon an rive. Fas a sa, fòs pwogresis yo pa janm lage. Se konsa n ap sanble, n ap konsolide, nan batay la menm, NAN BATAY POU KONSTWI KAN PÈP LA. E : batay la fenk kòmanse !

Batay sou salè minimòm la fè ekzekitif la, tyoul patwon boujwazi a, fin montre vre vizaj li. Wi, nou di fin montre vre vizaj li. Nou te deja wè jan Preval vag lè y ap depòte anba baton travayè ayisyen soti nan Repiblik Dominiken, vòlè byen yo, kraze kay yo, bat yo touye yo… ; nou sonje klèman tout lè Ayisyen neye nan lanmè, Preval di yo : naje pou soti ! ; nou konnen tou, menm lè yo koupe tèt yon konpatriyòt travayè nou nan leta vwazen an, sou laplas piblik (!!!), Preval kontinye pou l di : se pa pou li sa… !

... .... .... (Li atik konplè a; wè Powerpoint an fòm pdf la ak FOTO)

AKS LIT POUSWIT MOBILIZASYON

Oktòb 2008 - Aks lit pouswit Mobilizasyon - PDF pdf desann Desann Dokiman an (348 Kb)


BATAY OUVRIYE NAN RANKONT LATINOAMERIKEN AK KARAYIB TRAVAYÈ YO

7 ak 8 Jiyè 2008

Ak CONLUTAS Brezil, CCURA (Corrente Classista, Unitária, Revolucionária e Autónoma) Venezwela, TCC (Tendencia Clasista y Combativa) Irigwe, COB (Central Obrera de Bolivia) ak MECOSI (Mesa Coordenadora Sindical - Paragwe).

Nan kad evolisyon pratik entènasyonal nou e, pi presizeman, reskonsabilite n ap pran onivo rejyon Amerik Latin ak Karayib lan, BATAY OUVRIYE fè pati 4 òganizasyon k ap lanse apèl pou yon RANKONT TRAVAYÈ LATINO AMERIKEN AK KARAYIBEYEN. Men tèks “Apèl” la : Pou tout òganizasyon sendikal ak mouvman sosyal Amerik Latin ak KarayibKamarad,N ap viv de moman dramatik nan rejyon nou an. Nan tout peyi nou yo, enpeyalism lan ap opere yon ofansiv grenn kraze kont travayè yo. Sa materyalize nan piyaj ak lesplwatasyon transnasyonal yo ansanm ak gwo antrepriz yo ap reyalize; nan modèl ekonomik neoliberal gouvènman yo ap aplike; nan prezans baz militè Etazini; nan okipasyon militè etranje tankou ann Ayiti; etc... Sitiyasyon sa a, lavil kou nan milye riral lan, pòte travayè yo ansanm ak tout lòt sektè esplwate nan sosyete a pou yo lite ak piplis detèminasyon kont lesplwatasyon y ap sibi a. Se rezistans vanyan sa a ki soti nan tout pèp Amerik Latin, Karayib ansanm ak lòt rejyon nan lemonn, tankou sa Irak lan pa egzanp, ki bay kriz nou konnen yo ansanm ak tout difikilte enpeyalis yo genyen nan chache enplante pwojè yo....

KONTINYE LI...


LÒT TIT PI ANSYEN


Pouswiv pou li diferan lit nou yo ki prezante an kreyòl sou sit la.